BREAKING NEWS
GMT+2 03:50

ການຊຳລະສະສາງຜ່ານລະບົບທະນາຄານ

bol

BOL ທະນະຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ

 • ບັນຊີງົບປະມານ (ເພື່ອມອບອາກອນລາຍຮັບ ແລະ ລາຍຈ່າຍ ງົບປະມານ)
  000000000014102 ບັນຊີເງິນຝາກຄັງເງິນແຫ່ງຊາດ ສະກຸນເງິນກີບ
  0000010000100101 ບັນຊີເງິນຝາກຄັງເງິນແຫ່ງຊາດ ສະກຸນເງິນໂດລາ
  0000020000160103 ບັນຊີເງິນຝາກຄັງເງິນແຫ່ງຊາດ ສະກຸນເງິນບາດ
 • ບັນຊີຮອງຮັບໜີ້ຕ້ອງສົ່ງ (ເພື່ອມອບຮັບຊ່າວຕ່າງແຂວງ ແລະ ເຄື່ອນເງິນຕ່າງໆໃຫ້ບັນດາແຂວງ)
  0000000000110132 ສະກຸນເງິນກີບ
  0000010037900101 ສະກຸນເງິນໂດລາ
  0000020046730101 ສະກຸນເງິນບາດ
 • ທ່ານສາມາດກົດເຂົ້າຫາເວັບໄຊ ທະນາຄານເພື່ອສອບຖາມຂໍ້ມູ້ນ http://www.bol.gov.la

bcel

BCEL ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ

 • ບັນຊີງົບປະມານ (ເພື່ອມອບອາກອນລາຍຮັບ ແລະ ລາຍຈ່າຍ ງົບປະມານ)
  010110000371463001ບັນຊີເງິນຝາກຄັງເງິນແຫ່ງຊາດ ສະກຸນເງິນກີບ
  010110100371463001 ບັນຊີເງິນຝາກຄັງເງິນແຫ່ງຊາດ ສະກຸນເງິນໂດລາ
  010110200371463001 ບັນຊີເງິນຝາກຄັງເງິນແຫ່ງຊາດ ສະກຸນເງິນບາດ
 • ບັນຊີຮອງຮັບໜີ້ຕ້ອງສົ່ງ (ເພື່ອມອບຮັບຊ່າວຕ່າງແຂວງ ແລະ ເຄື່ອນເງິນຕ່າງໆໃຫ້ບັນດາແຂວງ)
  010110000339453001ສະກຸນເງິນກີບ
  010110100339453001 ສະກຸນເງິນໂດລາ
  010110200339453001 ສະກຸນເງິນບາດ
 • ທ່ານສາມາດກົດເຂົ້າຫາເວັບໄຊ ທະນາຄານເພື່ອສອບຖາມຂໍ້ມູ້ນ ແລະ ຈ່າຍຜ່ານທະນາຄານອີເລັກໂຕນິກ http://www.bcel.com.la/bcel

ldb

LDB ທະນາຄານພັດທະນາລາວ

 • ບັນຊີງົບປະມານ (ເພື່ອມອບອາກອນລາຍຮັບ ແລະ ລາຍຈ່າຍ ງົບປະມານ)
  0302000100000013 ບັນຊີເງິນຝາກຄັງເງິນແຫ່ງຊາດ ສະກຸນເງິນກີບ
  0302001100000007 ບັນຊີເງິນຝາກຄັງເງິນແຫ່ງຊາດ ສະກຸນເງິນໂດລາ
  0302002100000006 ບັນຊີເງິນຝາກຄັງເງິນແຫ່ງຊາດ ສະກຸນເງິນບາດ
 • ບັນຊີຮອງຮັບໜີ້ຕ້ອງສົ່ງ (ເພື່ອມອບຮັບຊ່າວຕ່າງແຂວງ ແລະ ເຄື່ອນເງິນຕ່າງໆໃຫ້ບັນດາແຂວງ)
  030200212130001000020ສະກຸນເງິນກີບ
  0302001100000006 ສະກຸນເງິນໂດລາ
  0302002100000004 ສະກຸນເງິນບາດ
 • ທ່ານສາມາດກົດເຂົ້າຫາເວັບໄຊ ທະນາຄານເພື່ອສອບຖາມຂໍ້ມູ້ນ http://www.ldblao.la/ldblao/index.php

apb

APB ທະນາຄານສົ່ງເສີມກະສິກຳ

 • ບັນຊີງົບປະມານ (ເພື່ອມອບອາກອນລາຍຮັບ ແລະ ລາຍຈ່າຍ ງົບປະມານ)
  0200110000483 ບັນຊີເງິນຝາກຄັງເງິນແຫ່ງຊາດ ສະກຸນເງິນກີບ
  0200110012448 ບັນຊີເງິນຝາກຄັງເງິນແຫ່ງຊາດ ສະກຸນເງິນໂດລາ
  0200110013663 ບັນຊີເງິນຝາກຄັງເງິນແຫ່ງຊາດ ສະກຸນເງິນບາດ
 • ບັນຊີຮອງຮັບໜີ້ຕ້ອງສົ່ງ (ເພື່ອມອບຮັບຊ່າວຕ່າງແຂວງ ແລະ ເຄື່ອນເງິນຕ່າງໆໃຫ້ບັນດາແຂວງ)
  0200110000490 ສະກຸນເງິນກີບ
  0200110012454 ສະກຸນເງິນໂດລາ
  0200110018721 ສະກຸນເງິນບາດ
 • ທ່ານສາມາດກົດເຂົ້າຫາເວັບໄຊ ທະນາຄານເພື່ອສອບຖາມຂໍ້ມູ້ນ https://www.apb.com.la/home.php

lvb

LVB ທະນາຄານທຸລະກິດລາວຫວຽດ

 • ບັນຊີງົບປະມານ (ເພື່ອມອບອາກອນລາຍຮັບ ແລະ ລາຍຈ່າຍ ງົບປະມານ)
  01000130001043 ບັນຊີເງິນຝາກຄັງເງິນແຫ່ງຊາດ ສະກຸນເງິນກີບ
  01000130001019 ບັນຊີເງິນຝາກຄັງເງິນແຫ່ງຊາດ ສະກຸນເງິນໂດລາ
  01000130001017 ບັນຊີເງິນຝາກຄັງເງິນແຫ່ງຊາດ ສະກຸນເງິນບາດ
 • ບັນຊີຮອງຮັບໜີ້ຕ້ອງສົ່ງ (ເພື່ອມອບຮັບຊ່າວຕ່າງແຂວງ ແລະ ເຄື່ອນເງິນຕ່າງໆໃຫ້ບັນດາແຂວງ)
  01000130001054 ສະກຸນເງິນກີບ
  01000130001020 ສະກຸນເງິນໂດລາ
  01000130001065 ສະກຸນເງິນບາດ
 • ທ່ານສາມາດກົດເຂົ້າຫາເວັບໄຊ ທະນາຄານເພື່ອສອບຖາມຂໍ້ມູ້ນ http://www.laovietbank.com.la/

vtb

VTB ທະນາຄານຫວຽດຕີນ

 • ບັນຊີງົບປະມານ (ເພື່ອມອບອາກອນລາຍຮັບ ແລະ ລາຍຈ່າຍ ງົບປະມານ)
  100146000005069 ບັນຊີເງິນຝາກຄັງເງິນແຫ່ງຊາດ ສະກຸນເງິນກີບ
  100148000005070 ບັນຊີເງິນຝາກຄັງເງິນແຫ່ງຊາດ ສະກຸນເງິນໂດລາ
  100149000005071 ບັນຊີເງິນຝາກຄັງເງິນແຫ່ງຊາດ ສະກຸນເງິນບາດ

Copyright © National Treasury. 2015 - 2016 by Lao IT Development Co., Ltd