BREAKING NEWS
GMT+2 06:01

ພະແນກ ກວດກາ ແລະ ນິຕິກໍາ

ໜ້າທີ່ ພະແນກ ກວດກາ ແລະ ນິຕິກໍາ

 • ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ສະເໜີປັບປຸງບັນດານິຕິກຳ ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານວິຊາສະເພາະຄັງເງິນແຫ່ງຊາດບົນພື້ນຖານການປະສານສົມທົບກັບຂະແໜງ ການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.
 • ຄົ້ນຄວ້າ, ປະກອບຄຳເຫັນ ຕໍ່​ໂຄງ​ຮ່າງ ແລະ ເນື້ອໃນ ບັນດາເອກະສານ ນຳສະເໜີຂັ້ນເທິງ ທີ່ພະແນກ ການອ້ອມຂ້າງຄັງເງິນແຫ່ງຊາດຮ່າງຂຶ້ນ ກ່ອນນຳສະເໜີ ຫົວໜ້າ ຫຼື ຄະນະຄັງເງິນແຫ່ງຊາດ ພິຈາລະນາ ແລະ ຮ່າງນິຕິກຳ ທີ່ບັນດາກົມ, ຫ້ອງການກະຊວງການເງິນ ສົ່ງໃຫ້ເພື່ອປະກອບຄຳເຫັນ.
 • ເຂົ້າຮ່ວມການຄົ້ນຄວ້າ ກ່ຽວກັບວຽກງານນິຕິກຳ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບວຽກງານຄັງເງິນ ກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.
 • ເຜີຍແຜ່, ແນະນຳ, ຕິດຕາມ ແລະ ຊຸກຍູ້ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດນິຕິກຳຕ່າງໆ ທີ່ພົວພັນເຖິງວຽກງານວິຊາສະເພາະ ຂອງຄັງເງິນແຫ່ງຊາດໃນແຕ່ລະໄລຍະ.
 • ຮ່າງ ແລະ ປັບປຸງປຶ້ມຄູ່ມື, ຕຳລາ ການຮຽນ-ການສອນວຽກງານຄັງເງິນ ທົ່ວລະບົບຄັງເງິນແຫ່ງຊາດ.
 • ເປັນເຈົ້າການ ໃນການກະກຽມແຜນງານ, ແຜນວຽກ, ແຜນບຸກຄະລາກອນ ເພື່ອຈັດຝຶກອົບຮົມວຽກງານວິຊາສະເພາະຄັງເງິນ ພ້ອມທັງສະຫຼຸບສັງລວມ ແລະ ຕີລາຄາປະ      ເມີນຜົນ ໃນການຝຶກອົບຮົມ.
 • ສ້າງແຜນ​ ແລະ ດໍາ​ເນີນການກວດກາວຽກງານ​ຄັງ​ເງິນ ເປັນ​ແຕ່ລະ​ໄລຍະ​​ ຕາມ​ການຕົກລົງ​ ຂອງຄະນະຄັງເງິນແຫ່ງຊາດ.
 • ກວດກາ ບັນດາພະແນກການອ້ອມຂ້າງ ຄັງເງິນແຫ່ງຊາດ, ຄັງເງິນແຫ່ງຊາດປະຈຳທ້ອງຖິ່ນ, ລັດຖະ ກອນ ຄັງເງິນແຫ່ງຊາດ ກ່ຽວກັບ ການປະຕິບັດວຽກງານວິຊາສະເພາະ ຕາມພາລະບົດບາດ, ຂອບເຂດສິດ, ໜ້າທີ່ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດລະບຽບກົດໝາຍ ກ່ຽວກັບການເງິນ ທີ່ລັດຖະບານ ໄດ້ປະກາດໃຊ້ ໃຫ້ໄດ້ຮັບການ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຢ່າງຖືກຕ້ອງ ແລະ ເຂັ້ມງວດ.
 • ລົງກວດກາ-ກວດການ ການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງ​ຄັງ​ເງິນ​ແຫ່​ງຊາດ​ ສູນກາງ ແລະ ທ້ອງ​ຖິ່ນ ເປັນປົກກະຕິ.
 • ຄົ້ນຄວ້າ, ສະ​ເໜີວິທີ​ການແກ້ໄຂ ຄຳຮ້ອງຟ້ອງ-ຮ້ອງທຸກ, ຄຳສະເໜີ ຂອງພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ແລະ ພົນລະເມືອງ ທີ່ພົວພັນເຖິງຄວາມຮັບຜິດຊອບ ຂອງຄັງເງິນແຫ່ງ          ຊາດ.
 • ປະເມີນຕີລາຄາພະນັກງານ ບົນພື້ນຖານຂໍ້ມູນ ຂອງການກວດກາ ແລະ ສະເໜີໂຈະການເຄື່ອນໄຫວ ວຽກງານວິຊາສະເພາະ, ການບັນຈຸ, ຊັບຊ້ອນ, ແຕ່ງຕັ້ງ ແລະ ຍົກຍ້າຍ ໄປຮັບຜິດຊອບວຽກງານອື່ນໆຊົ່ວຄາວ ຕໍ່ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນຄັງເງິນແຫ່ງຊາດ ໃນໄລຍະການກວດກາ ບໍ່ທັນສຳເລັດ ຫຼື ຢູ່ໃນເປົ້າໝາຍຂອງການກວດກາ ຖ້າເຫັນວ່າ ຈະສ້າງຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການກວດກາ.
 • ສະຫຼຸບ-ສັງລວມການປະຕິບັດວຽກງານ ແລະ ຜົນຂອງການກວດກາ ເພື່ອລາຍງານຫົວໜ້າຄັງເງິນແຫ່ງຊາດ ພ້ອມທັງສະເໜີມາດຕະການ ແລະ ວິທີການແກ້ໄຂ ຕາມລະ            ບຽບ ກົດໝາຍ.
 • ເກັບ​ມ້ຽນ​ເອກ​ະສານ​ສຳຄັນ​ ໃນ​ການ​ກວດກາ-ກວດກາ​ນ ໃຫ້​ເປັນ​ລະ​ບົບ ​ແລະ ຮັກສາ​ເປັນຄວາມ​ລັບ.​
 • ເຂົ້າຮ່ວມການກວດກາສະເພາະກິດໃດໜຶ່ງ ຕາມການມອບໝາຍ ຂອງຫົວໜ້າຄັງເງິນແຫ່ງຊາດ.
 • ປະສານສົມທົບ ກັບພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ທີ່ພົວພັນກັບບັນດາເປົ້າໝາຍທີ່​ຖືກ​ກວດກາ ເພື່ອຢັ້ງຢືນ ແລະສະໜອງຂໍ້ມູນ ທີ່ຈຳເປັນ ສໍາລັບການກວດກາ.
 • ປະສານສົມທົບ ກັບກົມກວດກາການເງິນກະຊວງ ເພື່ອແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ກ່ຽວກັບວຽກງານກວດກາ.
 • ປະຕິບັດໜ້າທີ່ອື່ນໆ ຕາມການມອບໝາຍ.

ໜ່ວຍງານ ແລະ ຕຳແໜ່ງ ຂອງພະແນກກວດກາ ແລະ ນິຕິກຳ 

ພະນັກງານ​ທັງ​ໝົດ 06 ສະຫາຍ ຍິງ 02 ສະ​ຫາຍ

ປະກອບ​ມີ​ ຫົວໜ້າ​ພະ​ແນ​ກ, ຮອງ​ຫົວໜ້າ​ພະ​ແນ​ກ 02 ສະຫາຍ

ແບ່ງ​ອອກ​ເປັນ 02​ ໜ່ວຍ​ງານຄື:

 • ໜ່ວຍ​ງານ ​ນິຕິ​ກຳ
 • ໜ່ວຍ​ງານ​ ກວດກາ

ຂັ້ນ​ພະ​ແນ​ກ ປະກອບ​ມີ 03 ສະຫາຍ:

 • ສະຫາຍ  ສຸກສະເຫຼີມ ເຮືອງຄຳໄຊ  ຫົວໜ້າ​ພະ​ແນ​ກ
 • ສະຫາຍ  ນາງ ແສງເພັດ ອິນຄຳຟອງ ຮອງ​ຫົວໜ້າ​ພະ​ແນ​ກ
 • ສະ​ຫາຍ  ພອນສຸກ ສິດທິລາດວົງສາ ຮອງ​ຫົວໜ້າພະ​ແນ​ກ

ຂັ້ນ​ວິຊາ​ການ ປະກອບ ມີ 04 ສະຫາຍ:

 • ທ່ານ ອິດສະຫຼະພອນ ສີຊົມພູ
 • ທ່ານ ນາງ ວຽງສະຫວັນ ພູມສະຫວັນ
 • ທ່ານ ຫົງທອງ ນໍລະເດດ

ການ​ແບ່ງ​ຄວາມ​ຮັບຜິດຊອບ​ພາຍ​ໃນ​ພະ​ແນ​ກ:

ຂັ້ນ​ພະ​ແນ​ກ:

ທ່ານ ສຸກສະເຫຼີມ ເຮືອງຄຳໄຊ ຫົວໜ້າ​ພະ​ແນ​ກ

 1. ຮັບຜິດຊ​ອບ ຊີ້​ນຳ​ລວມ ວຽກ​ງານ​ການ​ເມືອງ​ແນວ​ຄິດ​ຂອງ​ ພະ​ນັກ​ງານ​ພາຍ​ໃນ​ພະ​ແນ​ກ ລົງ​ເລິກ ທັງ​ສອງໜ່ວຍ​ງານ  ​ຮັບຜິດຊອບ ວຽກ​ານຄົ້ນ​ຄ້ວາ ​ແລະ​ ສະ​ເໜີ​ປັບປຸງ​ບັນດາ​
  ນິຕິ​ກຳຕ່າງໆ ​ໃຫ້​ສອດຄ່ອງ​ກັບ​ການຈັດ​ຕັ້ງປະຕິບັດ​ວຽກ​ງານ​ວິຊາ​ສະ​ເພາະ ຄັງ​ເງິນ​ແຫ່ງ​ຊາດ.
 2. ຄົ້ນຄ້ວາ ປະກອບ​ຄຳ​ເຫັນຕໍ່​ໂຄງ​ຮ່າງ​ ​ແລະ ​ເນື້ອ​ໃນບັນດາ​ເອກະສານ ທີ່​ພະ​ແນ​ກການ ອ້ອມ​ຂ້າງ​ ຄັງ​ເງິນ​ແຫ່ງ​ຊາດ​ຮ່າງ​ຂື້ນ ​ກ່ອນນຳ​ສະ​ເໜີ​ ຫົວໜ້າ​ຄັງ​ເງິນ​ແຫ່ງ​ຊາດ ພິຈາລະນາ.
 3. ປະເມີນຕີລາຄາພະນັກງານ ລັດຖະກອນ ຄັງເງິນແຫ່ງຊາດ ບົນພື້ນຖານຂໍ້ມູນຂອງການກວດກາ ແລະ ສະເໜີໂຈະການເຄື່ອນໃຫວວຽກງານວິຊາສະເພາະ ໃນໄລຍະກວດກາບໍ່ທັນ ສຳເລັດ ຫຼື ຢູ່ໃນເປົ້າໝາຍຂອງການກວດກາ.
 4. ສະຫຼຸບ,ສັງ​ລວມການ​ປະຕິບັດ​ວຽກ​ງານ​ແລະ ​ສະພາບ​ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ວຽກ​ງານ​ ,ກະກຽມ​ແຜນການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວວຽກ​ງານ ຂອງພະ​ແນ​ກກວດກາແລະນິຕິ​ກຳ ຄັງ​ເງິນ​ແຫ່ງ​ຊາດ.
 5. ເຂົ້າຮ່ວມການກວດກາສະເພາະກິດໃດໜຶ່ງ ປະສານ​ສົມທົບ, ກັບ​ພາກສ່ວນ​ທີ່​ກ່ຽວຂ້ອງ​​ຕາມ​ການ​ມອບ​ໝາຍ ຂອງ​ຫົວໜ້າ​ຄັງ​ເງິນ​ແຫ່ງ​ຊາດ.
 6. ປະຕິບັດ​ໜ້າ​ທີ​ອື່ນໆ​ຕາມ​ການ​ມອບ​ໝາຍ ຈາກ​ຫົວໜ້າ​ຄັງ​ເງິນ​ແຫ່ງ​ຊາດ.

ທ່ານ ​ນາງ ແສງເພັດ ອິນຄຳຟອງ ຮອງ​ຫົວໜ້າ​ພະ​ແນ​ກ     ລົງ​ເລິກ​ຊີ້​ນຳ ໜ່ວຍ​ງານ​ນິຕິ​ກຳ

 1. ຊ່ວຍ​​ເປັນ​ເສນາ​ທິການ ​ໃຫ້ຫົວໜ້າ​ພະ​ແນ​ກ​ໃນ​ການຈັດ​ຕັ້ງ​ປະຕິບັດ​ວຽກ​ງານ​ວິຊາສະເພາະຂອງ​ພະ​ແນ​ກ.
 2. ເຜີຍ​ແຜ່, ​ແນະນຳ, ຕິດຕາມກວດກາ ​ແລະ​ ຊຸກຍູ້​ການຈັດ​ຕັ້ງ​ປະຕິບັດ ນິຕິ​ກຳ​ຕ່າງໆ ທີ່​​ພົວພັນ​ເຖິງ​ວຽກ​ງານ​ວິຊາ​ສະ​ເພາະ ​ທີ່ໄດ້​ປະກາດ​ນຳ​ໄຊ້​ແລ້ວ ຂອງ​ຄັງ​ເງິນ​ແຫ່ງ​ຊາດ ​ໃນ​ຂອບ​ເຂດ​ທົ່ວ​ປະ​ເທດ.
 3. ເປັນ​ເຈົ້າ​ການ ​ໃນ​ການ​ກະກຽມ​ແຜນ​ງານ, ​ແຜນ​ວຽກ, ​ແຜນ​ບຸກຄະລາ​ກອນ ​ເພື່ອ​ຈັດ​ຝຶກ​ອົບຮົມ ວຽກ​ງານ​ວິຊາ​ສະ​ເພາະ​ຄັງ​ເງິນ ​ໃນ​ແຕ່ລະ​ໄລຍະ ພ້ອມ​ທັງ​ສະຫຼູ​ບສັງ​ລວມ ​ແລະ ຕີ​ລາຄາ​ປະ​ເມີນ​ຜົນ ​ໃນ​ການ​ຝຶກ​ອົບຮົມ.
 4. ຮ່າງ ​ແລະ ປັບປຸງ​ປື້​ມຄູ່​ມື ການ​ປະຕິບັດ​ວຽກ​ງານ​ວິຊາ​ສະ​ເພາະ ຕຳລາ​ການ​ຮຽນ-ການ​ສອນວຽກ​ງານ​ຄັງ​ເງິນ ​ໃນ​ທົ່ວ​ລະບົບ ຄັງ​ເງິນ​ແຫ່ງ​ຊາດ.
 5. ຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນໃຫ້ນັກຮຽນ ທີ່ລົງມາຝຶກງານ ຢູ່ພະແນກ ກວດກາ ​ແລະ ນິຕິກຳ.
 6. ຮັບຜິດຊອບ​ວຽກງານຂອງ​ພະ​ແນ​ກ​ແທນ ໃນ​ເວລາ​ທີ່ ຫົວໜ້າ​ພະ​ແນ​ກບໍ່​ຢູ່ ​ແລະ ປະຕິບັດ​ໜ້າ​ທີ​ອື່ນໆ​ຕາມ​ການ​ມອບ​ໝາຍ ຈາກ​ຫົວໜ້າພະ​ແນ​ກ.

ທ່ານ ພອນສຸກ ສິດທິລາດວົງສາ ຮອງ​ຫົວໜ້າ​ພະ​ແນ​ກ     ລົງ​ເລິກ​ຊີ້​ນຳ ໜ່ວຍ​ງານ​ ກວດກາ

 1. ຊ່ວຍ​​ເປັນ​ເສນາ​ທິການ ​ໃຫ້ຫົວໜ້າ​ພະ​ແນ​ກ​ ໃນ​ການຈັດ​ຕັ້ງ​ປະຕິບັດ​ວຽກ​ງານວິຊາສະເພາະ ​ຂອງ​ພະ​ແນ​ກ.
 2. ເປັນເຈົ້າການ ໃນການກະກຽມ ຕາມແຜນດຳເນີນງານ ກວດກາວຽກງານ ວິຊາສະເພາະຂອງຄັງເງິນແຫ່ງຊາດແຕ່ສູນກາງ ລົງຮອດທ້ອງຖິ່ນ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ.
 3. ກວດກາ ບັນດາພະແນກການອ້ອມຂ້າງ ຄັງເງິນແຫ່ງຊາດ, ຄັງເງິນແຫ່ງຊາດປະຈຳທ້ອງຖິ່ນ, ລັດຖະກອນຄັງເງິນແຫ່ງຊາດ  ກ່ຽວກັບ ການປະຕິບັດວຽກງານວິຊາສະເພາະ ຕາມ ພາລະບົດບາດ, ສິດ, ໜ້າທີ່ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບ ບັນດານິຕິກຳ ທີ່ໄດ້ປະກາດໄຊ້ ໃຫ້ໄດ້ຮັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຢ່າງຖືກຕ້ອງແລະເຂັ້ມງວດ.
 4. ສະຫຼູບ,ສັງລວມ ແລະ ລາຍງານຜົນການກວດກາແຕ່ລະຄັ້ງໃຫ້ຫົວໜ້າຄັງເງິນແຫ່ງຊາດ, ເກັບມ້ຽນເອກະສານສຳຄັນໃຫ້ເປັນລະບົບ ແລະ ຮັກສາຄວາມ​ລັບ​ຂອງການກວດກາ.
 5. ຮັບຜິດຊອບ​ວຽກງານຂອງ​ພະ​ແນ​ກ​ແທນ ໃນ​ເວລາ​ທີ່ ຫົວໜ້າ​ພະ​ແນ​ກບໍ່​ຢູ່ ​ແລະ ປະຕິບັດ​ໜ້າ​ທີ​ອື່ນໆ​ຕາມ​ການ​ມອບ​ໝາຍ ຈາກ​ຫົວໜ້າພະ​ແນ​ກ.

ຂັ້ນວິຊາການ
ກ. ໜ່ວຍງານກວດກາ:

່ານ ຫົງທອງ ນໍລະເດດ ຫົວໜ້າໜ່ວຍງານ ກວດກາ ຮັບຜິດຊອບ:

 1. ສ້າງ​ແຜນ​ ແລະ​ ດຳ​ເນີນ​ການ​ກວດກາ​ວຽກ​ງານ​ ຄັງ​ເງິນ ​ເປັນ​ແຕ່ລະ​ໄລຍະ ຕາມ​ການ​ຕົກລົງ​ຂອງ​ຫົວໜ້າ​ຄັງ​ເງິນ​ແຫ່ງ​ຊາດ.
 2. ຮັບຜິດຊອບ​ວຽກງານກວດກາໃນການຈັດຕັ້ງວຽກງານວິຊາສະເພາະຂອງຄັງເງິນແຫ່ງຊາດ, ປະສານ​ກັບບັນດາພະແນກອ້ອມຂ້າງຄັງເງິນແຫ່ງຊາດ​ທີ່​ກ່ຽວຂ້ອງ​ໃນ​ການກວດກາ.
 3. ສະຫຼູບ-ສັງລວມ ການປະຕິບັດວຽກງານ ແລະ ຜົນຂອງການກວດກາເພື່ອລາຍງານໃຫ້ຫົວໜ້າຄັງເງິນແຫ່ງຊາດພ້ອມທັງສະເໜີມາດຕະການ ແລະ ວິທີການແກ້ໄຂຕາມລະບຽບ ກົດໝາຍ.
 4. ຮັບຜິດຊອບ​ວຽກ​ບໍລິຫານ​ຂອງ​ພະ​ແນ​ກ ເກັບມ້ຽນເອກະສານສຳຄັນ ໃນການກວດກາໃຫ້ເປັນລະບົບ ແລະ ຮັກສາຄວາມ​ລັບ​.
 5. ປະຕິບັດ​ໜ້າ​ທີ່ ອື່ນ​ໆຕາມ​ການ​ມອບ​ໝາຍ​ຂອງ​ຫົວໜ້າ​ພະ​ແນ​ກ ​ແລະ ຄັງ​ເງິນ​ແຫ່ງ​ຊາດ.

ທ່ານ ນາງ ວຽງສະຫວັນ ພູມສະຫວັນ ວິຊາການ  ຮັບຜິດຊອບ:

 1. ສ້າງ​ແຜນ ​ແລະ ດໍາ​ເນີນ​ການ​ກວດກາ  ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ວຽກ​ງານ ວິຊາ​ສະ​ເພາະ​ຄັງ​ເງິນ​ແຫ່ງ​ຊາດ ຕາມ​ສາຍ​ຕັ້ງ ​ເປັນ​ປົກກະຕິ, ​ແບບ​ບັງ​ເອີນ ຕາມ​ຂໍ້​ມູນ​ແຫຼ່ງຂ່າວ.
 2. ປະສານສົມທົບ ກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ທີ່ພົວພັນກັບບັນດາເປົ້າໝາຍ ທີ່ຖືກກວດກາ ເພື່ອຢັ້ງຢືນ ແລະ ສະໜອງຂໍ້ມູນ ທີ່ຈຳເປັນ ສຳລັບການກວດກາ.
 3. ປະຕິບັດ​ໜ້າ​ທີ​ອື່ນໆ​ຕາມ​ການ​ມອບ​ໝາຍ ຈາກຫົວໜ້າ ຫຼື ຄະນະ​ ຄັງ​ເງິນ​ແຫ່ງ​ຊາດ, ຫົວໜ້າ ຫຼື ຄະນະ​ພະ​ແນກ​ ກວດກາ-ນິຕິກ.
 4. ກວດກາ​ຄວາມ​ຮັບຜິດຊອບ ​ແລະ ​ແບບ​ແຜນ​ວິທີ​ເຮັດ​ວຽກ ຕໍ່​ກັບ​ການຈັດ​ຕັ້ງ​ປະຕິບັດ​ໜ້າ​ທີ່​ວຽກ​ງານ​ຂອງ​ພະນັກງານ​ຄັງ​ເງິນຕາມພາລະບົດບາດ.
 5. ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ກວດກາ​ສະ​ເພາະ​ກິດ​ໃດ​ໜື່ງຕາມ​ການ​ມອບ​ໝາຍ​ຂອງ​ຫົວໜ້າ​ຄັງ​ເງິນ​ແຫ່ງ​ຊາດ.
 6. ປະຕິບັດ​ໜ້າ​ທີ​ອື່ນໆ​ຕາມ​ການ​ມອບ​ໝາຍ ຈາກຫົວໜ້າ ຫຼື ຄະນະ​ ຄັງ​ເງິນ​ແຫ່ງ​ຊາດ, ຫົວໜ້າ ຫຼື ຄະນະ​ພະ​ແນກ​ ກວດກາ-ນິຕິກຳ.

ຂ. ໜ່ວຍ​ງານ​ ນິຕິກຳ

່ານ ອິດສະຫຼະພອນ ສີຊົມພູ  ຫົວໜ້າໜ່ວຍງານ ຮັບຜິດຊອບ:

 1. ຄົ້ນຄວ້າ,  ​ແລະ ສະເໜີປັບປຸງບັນດານິຕິກຳໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບ ​ການຈັດ​ຕັ້ງ​ປະຕິບັດ ວຽກງານວິຊາສະເພາະຄັງເງິນແຫ່ງຊາດ ບົນພື້ນຖານ ການປະສານສົມທົບ ກັບຂະແໜງການ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.
 2. ​ເປັນ​ເຈົ້າ​ການ ​ໃນ​ການ​ກະກຽມ​ແຜນ​ງານ, ​ແຜນ​ວຽກ ​ແລະ ​ແຜນ​ບຸກຄະລາ​ກອນ ​ເພື່ອ​ຈັດ​ຝຶກ​ອົບຮົມ ວຽກ​ງານວິຊາ​ສະ​ເພາະ​ຂອງ​ຄັງ​ເງິນ​ແຫ່ງ​ຊາດ, ພ້​ອມທັງ​ສະຫຼູ​ບຕີ​ລາຄາ​ແລະ​   ປະ​ເມີນ​ຜົນ ​ໃນ​ການ​ຝຶກ​ອົບຮົມ.
 3. ເຂົ້າຮ່ວມ​ໃນການຄົ້ນຄ້ວາ ກັບ​ພາກສ່ວນ​ຕ່າງໆ ກ່ຽວ​ກັບ​ວຽກ​ງານ​ນິຕິ​ກຳ  ທີ່​ກ່ຽວຂ້ອງ​ກັບ​ວຽກ​ງານ​ຄັງ​ເງິນ.
 4. ປະຕິບັດ​ໜ້າ​ທີ່​ອື່ນໆ​ຕາມ​ການ​ມອບ​ໝາຍ ຈາກຫົວໜ້າ ຫຼື ຄະນະ​ຄັງ​ເງິນ​ແຫ່ງ​ຊາດ,ຫົວໜ້າ ຫຼື ຄະນະ​ພະແນກ.
 5. ກວດກາ​ຄວາມ​ຮັບຜິດຊອບ ​ແລະ ​ແບບ​ແຜນ​ວິທີ​ເຮັດ​ວຽກ ຕໍ່​ກັບ​ການຈັດ​ຕັ້ງ​ປະຕິບັດ​ໜ້າ​ທີ່​ວຽກ​ງານ​ຂອງ​ພະນັກງານ​ຄັງ​ເງິນຕາມພາລະບົດບາດ.
 6. ເຜີຍ​ແຜ່, ​ແນະນຳ, ຕິດຕາມ ​ແລະ​ ຊຸກຍູ້​ການຈັດ​ຕັ້ງ​ປະຕິບັດ ນິຕິ​ກຳ​ຕ່າງໆ ທີ່​​ພົວພັນ​ເຖິງ​ວຽກ​ງານ​ວິຊາ​ສະ​ເພາະ ​ທີ່ໄດ້​ປະກາດ​ນຳ​ໄຊ້​ແລ້ວ ຂອງ​ຄັງ​ເງິນ​ແຫ່ງ​ຊາດ ຢູ່​ບັນດາ​ແຂວງ
 7. ປະຕິບັດ​ໜ້າ​ທີ່​ອື່ນໆ​ຕາມ​ການ​ມອບ​ໝາຍ ຈາກຫົວໜ້າ ຫຼື ຄະນະ​ຄັງ​ເງິນ​ແຫ່ງ​ຊາດ,ຫົວໜ້າ ຫຼື ຄະນະ​ພະແນກ.

Copyright © National Treasury. 2015 - 2016 by Lao IT Development Co., Ltd