BREAKING NEWS
GMT+2 05:47

ພະແນກ ບັນຊີສັງລວມ

ໜ້າທີ່ ຂອງພະແນກ ບັນຊີສັງລວມ

 1. ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ສະເໜີປັບປຸງ ລະບຽບການບັນຊີແຫ່ງລັດ, ວິໄຈ ແລະ ຈັດວາງຜັງບັນຊີ ບົນພື້ນຖານການປະສານສົມທົບ ກັບກົມບັນຊີ ກະຊວງການເງິນ
 2. ສ້າງລະບຽບການ, ປັບປຸງກົນໄກ, ວິທີການ ແລະ ຄໍາແນະນໍາດ້ານວິຊາການ ກ່ຽວກັບການບັນຊີຄັງເງິນ
 3. ປະສານສົມທົບ ກັບພະແນກບໍລິການ ຄັງເງິນແຫ່ງຊາດ, ຄັງເງິນແຫ່ງຊາດປະຈຳນະຄອນຫລວງ, ແຂວງ ເພື່ອຕິດຕາມເກັບກຳສະພາບການປະຕິບັດວຽກງານບັນຊີຄັງເງິນ ເປັນ ວັນ, ເດືອນ, ງວດ ແລະ ປີ
 4. ຊຸກຍູ້, ຕິດຕາມ ແລະ ກວດກາການເຄື່ອນໄຫວບັນຊີຄັງເງິນ ຢູ່ຄັງເງິນແຫ່ງຊາດສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ
 5. ເປີດ ແລະ ປິດ ບັນຊີຍ່ອຍ ໃຫ້ແຕ່ລະໜ່ວຍງານ ພາຍໃນຄັງເງິນແຫ່ງຊາດ
 6. ຄຸ້ມຄອງ, ບັນທຶກ ບັນຊີພົວພັນພາຍໃນ ຮັບຊ່ວຍ-ຈ່າຍຊ່ວຍ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ; ຕິດຕາມ ກວດກາ ການສະຫຼຸບ, ສົມທຽບ ແລະ ໄລ່ລຽງ ເງິນເຄື່ອນຍ້າຍຕາມແຜນ, ເງິນຮັບຊ່ວຍ-ຈ່າຍຊ່ວຍ ເປັນ ວັນ, ເດືອນ, ງວດ ແລະ ປີ
 7. ສ້າງແຜນ ເຄື່ອນຍ້າຍເງິນ ຈາກສູນກາງຫາທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ຈາກທ້ອງຖິ່ນຫາສູນກາງ ເປັນ ອາທິດ, ເດືອນ, ງວດ ແລະ ປີ
 8. ສະຫຼຸບລາຍງານ ໃບດຸ່ນດ່ຽງຊັບສິນ-ໜີ້ສິນ ດ້ານການເງິນ ໃນທົ່ວລະບົບບັນຊີຄັງເງິນ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ເປັນ ວັນ, ອາທິດ, ເດືອນ, ງວດ ແລະ ປີ
 9. ສະຫຼຸບສັງລວມ ການເຄື່ອນໄຫວບັນຊີ ແລະ ເອກະສານລາຍງານຖານະການເງິນ ຂອງຄັງເງິນແຫ່ງຊາດໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ເປັນ ອາທິດ, ເດືອນ, ງວດ, 6 ເດືອນ ແລະ ປີ ເພື່ອລາຍງານຂັ້ນເທິງ ແລະ ສົ່ງໃຫ້ ພະແນກແຜນການ ແລະ ບໍລິຫານແຫຼ່ງເງິນ
 10. ສະຫຼຸບ ສັງລວມ ຕົວເລກສູນໂມງ ລາຍຮັບ-ລາຍຈ່າຍ ງົບປະມານແຫ່ງລັດ, ຄັງເງິນ ຜ່ານລະບົບບັນຊີຄັງເງິນແຫ່ງຊາດ ໂດຍແຍກໃຫ້ເຫັນ ຍອດເຫຼືອເງິນ, ໜີ້ຕ້ອງຮັບ ແລະ ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງ ງົບປະມານ, ຄັງເງິນ ທັນຕາມກໍານົດເວລາ
 11. ເປັນເຈົ້າການ ປະຕິບັດບັນດາວຽກງານບັນຊີທ້າຍປີ ຂອງຄັງເງິນແຫ່ງຊາດ ໂດຍປະສານສົມທົບກັບພະແນກບໍລິການ ຄັງເງິນແຫ່ງຊາດ ແລະ ຄັງເງິນແຫ່ງຊາດປະຈໍານະຄອນຫຼວງ, ແຂວງ
 12. ປະສານສົມທົບ ກັບ ພະແນກຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ໃນການຊຸກຍູ້, ຕິດຕາມກວດກາ ການເຄື່ອນໄຫວບັນຊີຄັງເງິນແຫ່ງຊາດ ແຕ່ສູນກາງ ລົງຮອດທ້ອງຖິ່ນ
 13. ສຳເນົາເອກະສານ ການເຄື່ອນໄຫວ ແລະ ສ້າງສະໂນດນຳສົ່ງ ເຂົ້າສາງເກັບມ້ຽນ
 14. ປະຕິບັດໜ້າທີ່ອື່ນໆ ຕາມການມອບໝາຍ.

ໜ່ວຍງານ ແລະ ຕຳແໜ່ງ ຂອງພະແນກ ບັນຊີສັງລວມ

001

ຄະນະພະ​ແນ​ກບັນຊີສັງ​ລວມ

 • ທ່ານ ນາງ ຄຳໝາຍ ບຸນທະວີ ຫົວໜ້າ​ພະ​ແນ​ກ
 • ທ່ານ ເພັດສະໝອນ ໂພທິລາດ ຮອງ​ຫົວໜ້າ​ພະ​ແນ​ກ
 • ທ່ານ ນິ​ເວດ ຟອງ​ແສງ​ແກ້ວ ຮອງ​ຫົວໜ້າ​ພະ​ແນ​ກ
 • ທ່ານ ນາງ ຂວັນແພງ ກຸນລະວົງ ຮອງຫົວໜ້າພະແນກ

​ໜ່ວຍ​ງານວິຊາ​ການ
ໜ່ວຍ​ງານ​ບັນຊີ​ສັງ​ລວມ

 • ທ່ານ ສີຫາ ໂຮມປັນຍາ ຫົວໜ້າ​ໜ່ວຍ​ງານ
 • ທ່ານ ນ. ນົກນ້ອຍ ວົງໄຊ ວິຊາ​ການ

ໜ່ວຍ​ງານ​ບັນຊີ​ທ້ອງ​ຖິ່ນ

 • ທ່ານ ນາງ ຈິນດາ​ວອນ ບຸດຕະວົງ ຫົວໜ້າ​ໜ່ວຍ​ງານ
 • ທ່ານ ສັກປະເສີດ ຖານະວະດີ ວິຊາ​ການ
 • ທ່ານ ສະອາດ ຄຳມຸນທາ ວິຊາ​ການ

ການ​ແບ່ງ​ຄວາມ​ຮັບຜິດຊອບ​ພາຍ​ໃນ​ພະ​ແນ​ກບັນຊີ​ສັງ​ລວມ
ຄະນະພະ​ແນ​ກ

 • ທ່ານ ນາງ ການ​ສິງ​ທາ​ວົງ​ໄຊ ຫົວໜ້າ​ພະ​ແນ​ກ ມີໜ້າ​​ທີ່​ຮັບຜິດຊອບ ດັ່ງ​ນີ້:
 • ​ຊີ້​ນໍາ​ລວມດ້ານ​ແນວ​ຄິດ​ການ​ເມືອງ, ການຈັດ​ຕັ້ງ ​ແລະ ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວວຽກ​ງານ​ວິຊາ​ສະ​ເພາະຂອງ​ແຕ່ ລະ​ໜ່ວຍ​ງານ ພາຍ​ໃນ​ພະ​ແນ​ກ.
 • ຄົ້ນຄວ້າ​ນິຕິ​ກຳ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ບັນຊີ​ຄັງ​ເງິນ ​ແລະ ນິຕິ​ກໍາ​ອື່ນໆ.
 • ລົງ​ເລິກ​ຊີ້​ນຳວຽກ​ງານ​ການ​ບັນຊີ​ຄັງ​ເງິນ​ແຫ່ງ​ຊາດ, ການ​ສ້າງ​ໃບ​ດຸ່ນດ່ຽງ​ທົ່ວ​ປະ​ເທດ, ການ​ສ້າງ​ໃບ​ສະຫລຸບ​ຊັບ​ສິນ – ໜີ້​ສິນ.
 • ສ້າງ​ແຜນການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ວຽກ​ງານວິຊາ​ສະ​ເພາະ ​ປະຈຳ​ອາທິດ ພາຍ​ໃນ​ພະ​ແນ​ກ.
 • ທ່ານ ບຸນ​ຈັນ ມະນີ​ວົງ ຮອງ​ຫົວໜ້າ​ພະ​ແນ​ກ ​ເປັນ​ຜູ້​ຊ່ວຍ​ວຽກ​ຫົວໜ້າ​ພະ​ແນ​ກ, ມີໜ້າ​​ທີ່​ຮັບຜິດຊອບ ລົງ​ເລິກ​ຊີ້​ນໍາວຽກ​ງານ​ວິຊາ​ສະ​ເພາະ ໜ່ວຍ​ງານ ບັນຊີ​ສັງ​ລວມ.
 • ລົງ​ເລິກ​ຕິດຕາມ​, ກວດກາ​ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ ວຽກ​ງານ​ການ​ບັນຊີ ​ໃນ​ລະບົບ​ຄັງ​ເງິນ, ການ​ນໍາ​ໃຊ້​ລະຫັດ​ບັນຊີ, ການ​ດັດ​ແກ້​ບັນຊີ ​, ກວດກາ​ບັນຊີ​ພົວພັນ​ລະຫວ່າງ​ແຕ່ລະ​ໜ່ວຍ​ງານໃນ​ລະບົບ GFIS ພາຍ​ໃນ​ຄັງ​ເງິນ​ແຫ່ງ​ຊາດ (ບັນຊີ 59…) ​ໃຫ້​ເຫລືອ​ສູນ (0) ​ເປັນ​ແຕ່​ລະອາ​ທິດ.
 • ຮັບຜິດຊອບຊີ້​ນໍາ​ທຸກ​ວຽກ​ງານ​ວິຊາ​ສະ​ເພາະ ຂອງ​ໜ່ວຍ​ງານ​ບັນຊີ​ສັງ​ລວມ.
 • ຕິດຕາມ, ປະ​ເມີນ​ຜົນ ​ໃຫ້​ນັກຮຽນ ທີ່​ລົງ​ມາ​ເຝິກ​ງານ ຢູ່​ພະ​ແນ​ກບັນຊີ​ສັງ​ລວມ.
 • ປະຕິບັດ​ໜ້າ​ທີ່​ອື່ນໆ ຕາມ​ການ​ມອບ​ໝາຍ ຂອງ​ຫົວໜ້າ​ພະ​ແນ​ກ.
 • ທ່ານ ນິ​ເວດ ຟອງ​ແສງ​ແກ້ວ ຮອງ​ຫົວໜ້າ​ພະ​ແນ​ກ ເປັນ​ຜູ້​ຊ່ວຍ​ວຽກ​ຫົວໜ້າ​ພະ​ແນ​ກ, ມີໜ້າ​​ທີ່​ຮັບຜິດ ຊອບ ລົງ​ເລິກ​ຊີ້​ນໍາ​ວຽກ​ງານ​ວິຊາ​ສະ​ເພາະ ໜ່ວຍ​ງານ​ບັນຊີ​ທ້ອງ​ຖິ່ນ.
 • ສ້າງ​ແຜນ​ເຄື່ອນ​ຍ້າຍ ​ເງິນ​ເຂົ້າ​ອອກ​ຄັງ ລະຫວ່າງ​ຄັງ​ເງິນ​ສູນ​ກາງ ​ແລະ ທ້ອງ​ຖິ່ນ ​ເປັນ​ປະ​ຈໍາ​ອາທິດ,​ເດືອນ, ງວດ ​ແລະ ປີ ​ເພື່ອສົ່ງ​ໃຫ້​ພະ​ແນ​ກບໍລິການ.
 • ຮັບຜິດຊອບ​ວຽກ​ງານ​ ພົວພັນ​ກັບ​ທ້ອງ​ຖິ່ນ, ກວດກາ​ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ບັນຊີ ພົວພັນ​ສູນ​ກາງ – ທ້ອງ​ຖິ່ນ (ບັນຊີ 39…) ທຽບ​ໃສ່​ບົດ​ສະຫລຸບ​ປະ​ຈໍາ​ອາທິດ​ທີ່​ແຂ​ວງສົ່ງ​ໃຫ້.

ໜ່ວຍ​ງານ​ວິຊາ​ການ
ໜ່ວຍງານ​ບັນຊີ​ສັງ​ລວມ

 • ທ່ານ ສີຫາ ໂຮມປັນຍາ ຫົວໜ້າ​ໜ່ວຍ​ງານບັນຊີ​ສັງ​ລວມ ມີໜ້າ​ທີ່​ຮັບຜິດຊອບ ດັ່ງ​ນີ້:
 • ກວດກາ​ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວບັນຊີ ​ໃນ​ລະບົບ GFIS ຂອງ​ຄັງ​ເງິນ​ແຫ່ງ​ຊາດ, ກວດກາ​ບັນຊີ​ພົວພັນ (ບັນຊີ..) ລະຫວ່າງ​ແຕ່​ລະ​ໜ່ວຍ​ງານ ພາຍ​ໃນ​ລະບົບ​ຄັງ​ເງິນ​ແຫ່ງ​ຊາດ ​ໃຫ້​​ເຫລືອ​ສູນ (0) ​ເປັນ​ປະ​ຈໍາ​ວັນ, ອາທິດ, ​ເດືອນ, ປີ.
 • ຕິດຕາມ​ການ​ປິດ​ບັນຊີ​, ການ​ດັດ​ແກ້​ບັນຊີ ຂອງ​ແຕ່​ລະ​ພະ​ແນ​ກການອ້ອມ​ຂ້າງ​ຄັງ​ເງິນ​ແຫ່ງ​ຊາດ.
 • ​ປະສານ​ສົມທົບ​ກັບ ສູນຂໍ້​ມູນ​ຂ່າວສານ​ການ​ເງິນ ກະຊວງ​ການ​ເງິນ (FITC) ໃນ​ການ​ເປີດນໍາ​ໃຊ້ລະຫັດບັນຊີ​ໃໝ່, ການຍົກ​ເລີກ​​ເລກບັນຊີ​ທີ່​ບໍ່​ໄດ້​​ເຄື່ອນ​ໄຫວ ​ແລະ ການ​ດັດ​ແກ້​ບັນຊີ​ອື່ນໆ ໃນ​ລະບົບ
 • ພິມ​ໃບ​ດຸ່ນດ່ຽງທົ່ວ​ລະບົບ​ຄັງ​ເງິນ ​ເປັນ​ປະ​ຈໍາ​ເດືອນ, ງວດ, ປີ ​ເພື່ອ​ເກັບ​ຮັກສາ.
 • ປະຕິບັດ​ໜ້າ​ທີ່​ອື່ນໆ ຕາມ​ການ​ມອບ​ໝາຍ ຂອງ​ຫົວໜ້າ​ພະ​ແນ​ກ.
 • ທ່ານ ນ. ນົກນ້ອຍ ວົງໄຊ ວິຊາ​ການ​ໜ່ວຍ​ງານບັນຊີ​ສັງ​ລວມ ມີໜ້າ​ທີ່​ຮັບຜິດຊອບ ດັ່ງ​ນີ້:
 • ເກັບ​ກໍາ​ຂໍ້​ມູນ​ເພື່ອສັງ​ລວມລາຍ​ງານ ຕົວ​ເລກ​ລາຍ​ຮັບ – ລາຍ​ຈ່າຍ​ງົບປະມານ, ຄັງ​ເງິນທົ່ວ​ປະ​ເທດ ທຽບ​ໃສ່​ແຜນ​ງົບປະມານ​ປະ​ຈໍາປີ ​ເປັນ​ແຕ່ລະ​ອາທິດ,​ ເດືອນ, ປີ ​ເພື່ອ​ສະຫລຸບ​ລາຍ​ງານ​ຂັ້ນ​ເທິງ​​​​ໃຫ້ເປັນ​ປົກກະຕິ.
 • ປະຕິບັດ​ວຽກ​ງານ​ບັນຊີ​ທ້າຍ​ປີ ກະກຽມ​ຍົກ​ຍອດ​ບັນຊີ ພາຍ​ໃນ​ລະບົບ
 • ​ເກັບສໍາ​ເນົາ ​ບົດ​ສະຫລຸບ​ລາຍ​ຮັບ – ລາຍ​ຈ່າຍ ງົບປະມານ, ຄັງ​ເງິນ ທົ່ວ​ປະ​ເທດ ພ້ອມ​ດ້ວຍ​ເອກະສານ​ຊ້ອນ​ທ້າຍ ​ໃຫ້​ເປັນ​ລະບຽບ.
 • ປະຕິບັດ​ໜ້າ​ທີ່​ອື່ນໆ ຕາມ​ການ​ມອບ​ໝາຍ ຂອງ​ຫົວໜ້າ​ພະ​ແນ​ກ.

ໜ່ວຍ​ງານ​ບັນຊີ​ທ້ອງ​ຖິ່ນ

 • ທ່ານ ນາງ ຈິນດາ​ວອນ ບຸດຕະວົງ ຫົວໜ້າ​ໜ່ວຍ​ງານບັນຊີ​ທ້ອງ​ຖິ່ນ ມີໜ້າ​ທີ່​ຮັບຜິດຊອບ ດັ່ງ​ນີ້:
 • ສັງ​ລວມລາຍ​ງານບັນຊີ​ຄີກ ກ່ຽວ​ກັບ​ຍອດ​ເຫລືອ ບັນຊີ​ເງິນ​ຝາກ​ຂອງ​ສູນ​ກາງ​ທີ່​ເປີດ​ຢູ່​ທ້ອງ​ຖິ່ນ ຕາມ​ແຜນ​ບັນຊີ​ສໍາຮອງ​ທະນາຄານ ທີ່​ທ້ອງ​ຖິ່ນ​ແຟັກ​ມາ​ໃຫ້ ​ເດືອນ​ລະ​ສອງ​ຄັ້ງ​ຄື: ​ແຕ່​ວັນ​ທີ 01 ຫາ 15 ​ແລະ ​ແຕ່​ວັນ​ທີ 16 ຫາ ມື້​ສຸດ​ທ້າຍ​ຂອງ​ທຸກໆ​ເດືອນ, ພ້ອມ​ທັງ​ໄລ່​ລຽງ​ສົມ​ທຽບ​ບັນຊີ​ກັບ​ແຂວງ​ເປັນ​ເດືອນ, ງວດ, ປີ.
 • ລົງ​ບັນຊີ 391 ຕິດຕາມ​ການ​ເຄື່ອນ​ຍ້າຍ​​ເງິນ​ດຸ່ນດ່ຽງໃຫ້​ທ້ອງ​ຖິ່ນ ຕາມ​ແຜນ​ງົບປະມານ.
 • ລົງ​ບັນຊີ 3920 ​ແລະ 3921 ຈ່າຍ​ເຄື່ອນ​ຍ້າຍ​ຕາມ​ໃບ​ຖອນສູນ​ກາງ ​ແລະ ​ຈ່າຍ​ເຄື່ອນ​ຍ້າຍ​ຕາມແຊັກຄັງ​ເງິນ ​ໃຫ້​ທ້ອງ​ຖິ່ນ, ພ້ອມ​ທັງ​ສົມ​ທຽບ​ບັນຊີພົວພັນ (ບັນຊີ 59…) ​ເພື່ອ​ຮັບປະກັນ​ຄວາມ​ຖືກຕ້ອງ​ໃນ​ການ​ລົງ​ບັນຊີ.
 • ພິມ ​ແລະ ​ເກັບ​ຮັກສາ ປື້​ມບັນຊີ​ປະ​ຈໍາ​ວັນ, ​ໃບດຸ່ນດ່ຽງ​ປະ​ຈໍາ​ວັນ, ​ເດືອນ, ງວດ ​ແລະ ປີ.
 • ປະຕິບັດ​ໜ້າ​ທີ່​ອື່ນໆ ຕາມ​ການ​ມອບ​ໝາຍ ຂອງ​ຄະນະ​ພະ​ແນ​ກ.
 • ທ່ານ ສັກປະເສີດ ຖານະວະດີ ວິຊາ​ການ​ໜ່ວຍ​ງານບັນຊີ​ທ້ອງ​ຖິ່ນ ມີໜ້າ​ທີ່​ຮັບຜິດຊອບ ດັ່ງ​ນີ້:
 • ລົງ​ບັນຊີ 39 ຕິດຕາມ​ບ້ວງສູນ​ກາງ​ຮັບ​ຊ່ວຍ​ – ຈ່າຍຊ່ວຍແຂວງ ​ແລະ ​ແຂວງ​ຮັບ​ຊ່ວຍ – ຈ່າຍ​ຊ່ວຍ​ສູນ​ກາງ, ຕິດຕາມ​ການ​ນໍາ​ສົ່ງ​ເອກະສານ​ຮັບ​ຊ່ວຍ – ຈ່າຍ​ຊ່ວຍ, ​ໄລ່​ລຽງ​ສົມ​ທຽບ​ບັນຊີການ​ຮັບ​ຊ່ວຍ – ຈ່າຍ​ຊ່ວຍ​ກັບ​ທ້ອງ​ຖິ່ນ. ສ້າງ​ແຜນ​ເຄື່ອນ​ຍ້າຍ​ບ້ວງ​ຮັບ​ຊ່ວຍ – ຈ່າຍ​ຊ່ວຍ ລະຫວ່າງ​ສູນ​ກາງ​ ​ແລະ ທ້ອງ​ຖິ່ນ​ເປັນ​ປະຈຳ​ເດືອນ.
 • ພິມ ​ແລະ ​ເກັບ​ຮັກສາ ປື້​ມບັນຊີ​ປະ​ຈໍາ​ວັນ, ​ໃບດຸ່ນດ່ຽງ​ປະ​ຈໍາ​ວັນ, ​ເດືອນ, ງວດ ​ແລະ ປີ.
 • ​ເລັ່ງທວງ​ເອົາ​ບົດ​ສະຫລຸບ​ການ​ເບີກ​ຈ່າຍ​ເງິນ​ເດືອນ ຜ່ານ​ລະບົບ​ຄັງ​ເງິນ​ປະ​ຈໍາ​ແຂວງ, ສັງ​ລວມກະ​ແສ​ເງິນ ຈາກ​ທ້ອງ​ຖິ່ນ ​ເພື່ອ​ສະຫລຸບ​ລາຍ​ງານ ຂັ້ນ​ເທິງ​ເປັນ​ປະ​ຈໍາ​ອາທິດ.
 • ປະຕິບັດ​ໜ້າ​ທີ່​ອື່ນໆ ຕາມ​ການ​ມອບ​ໝາຍ ຂອງ​ຄະນະ​ພະ​ແນ​ກ.
 • ທ່ານ ສະອາດ ຄຳມຸນທາ ວິຊາ​ການ​ໜ່ວຍ​ງານບັນຊີ​ທ້ອງ​ຖິ່ນ ມີໜ້າ​ທີ່​ຮັບຜິດຊອບ ດັ່ງ​ນີ້:
 • ​ເລັ່ງທວງ​ເອົາ​ບົດ​ສະຫລຸບ​ລາຍ​ຮັບ – ລາຍ​ຈ່າຍ​ງົບປະມານ, ຄັງ​ເງິນ ຂອງ​ແຕ່ລະ​ແຂວງ ​ເພື່ອ​ສັງລວມລາຍ​ງານ​ຂັ້ນ​ເທິງ ເປັນ​ປະຈຳ​ອາທິດ, ​ເດືອນ, ງວດ ​ແລະ ປີ.
 • ສົມ​ທຽບ​ຕົວ​ເລກ​ລາຍ​ຮັບ – ລາຍ​ຈ່າຍ​ງົບປະມານ ກັບ​ພະ​ແນ​ກທ້ອງ​ຖິ່ນ ຂອງ​ກົມ​ງົບປະມານ ເປັນ​ປະຈຳ​ອາທິດ, ​ເດືອນ, ງວດ ​ແລະ ປີ.
 • ສົມ​ທຽບ​ຕົວ​ເລກ​ລາຍ​ຮັບງົບປະມານ ທີ່​ປະຕິບັດ​ຢູ່​ທ້ອງ​ຖິ່ນ ກັບ​ບັນດາ​ກົມ​ລາຍ​ຮັບທີ່​ກ່ຽວ​ຂ້ອງ ​ເປັນ​ປະ​ຈໍາ​ເດືອນ, ງວດ ​ແລະ ປີ.
 • ພິມ ​ແລະ ​ເກັບ​ຮັກສາ ບົດ​ສະຫລຸບ​ລາຍ​ຮັບ – ລາຍ​ຈ່າຍ​ງົບປະມານ, ຄັງ​ເງິນ ຂອງ​ທ້ອງ​ຖິ່ນ ​ເປັນ​ປະ​ຈໍາ​ອາທິດ, ​ເດືອນ, ງວດ ​ແລະ ປີ, ພ້ອມ​ທັງ​ເອກະສານ​ຊ້ອນ​ທ້າຍ​ທີ່​ກ່ຽວຂ້ອງ.
 • ປະຕິບັດ​ໜ້າ​ທີ່​ອື່ນໆ ຕາມ​ການ​ມອບ​ໝາຍ ຂອງ​ຄະນະ​ພະ​ແນ​ກ.

Copyright © National Treasury. 2015 - 2016 by Lao IT Development Co., Ltd