BREAKING NEWS
GMT+2 06:50

ພະແນກ ບໍລິການຄັງເງິນ

ກົງຈັກການຈັດຕັ້ງຂອງພະແນກ ມີພະນັກງານທັງໝົດ: 20 ສະຫາຍ, ຄະນະພະແນກ 04 ສະຫາຍ, ວິຊາການ 16 ສະຫາຍ

ໃນນີ້ມີພະນັກງານ ​ເຝີກ​ງານ 01 ສະ​ຫາຍ ແລະ ​ປະ​ກອບ​ມີ 04 ໜ່ວຍ​ງານ

ນາງ ການ ສິງທາວົງໄຊ ຫົວໜ້າພະແນກ (ຊີ້ນຳໜ່ວຍງານບັນຊີເງິນຝາກທະນາຄານ) ເປັນເສນາທິການແລະ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຫົວໜ້າ ຄັງເງິນແຫ່ງຊາດ:

 • ຊີ້ນໍາດ້ານແນວຄິດການເມືອງ, ການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານວິຊາສະເພາະຂອງແຕ່ລະໜ່ວຍງານພາຍໃນພະແນກ, ຄົ້ນຄວ້າ, ສ້າງ, ປະກອບຄໍາເຫັນໃສ່ນິຕິກອື່ນໆລູ່ມ​ກົດ​ໜາຍ;
 • ລົງເລິກຊີ້ນໍາໜ່ວຍງານບັນຊີເງິນຝາກທະນາຄານ, ປະສານສົມທົບທະນາຄານ, ບັນດາພະແນກການ;ຮັບ​ຜິດ​ຊອບ​​ຊີ້​ນຳ​ການ​ສັງ​ລວມເອກະສານເຫັນ​ດີ​ຈ່າຍ,ປະ​ສານ​ສົມ​ທົບ​ກັບ​ພະ​ແນກ​ບໍລິຫານແຫຼ່ງເງິນ ເພື່ອສ້າງ​ແຜນ​ຈັດ​ສັນ​ລາຍ​ຈ່າຍ ເປັນ​ທິດ, ເຊັນ​ສະ​ໂນດລາຍຈ່າຍ,ການເຄື່ອນເງິນ​ໃຫ້​ທ້ອງ​ຖິ່ນ ແລະ ບໍລິຫານເງິນບັນຊີ (55) ຢູ່ ທະນາຄານ,ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ປະ​ຈຳວັນ; ສັງ​ລວມ​ລາຍ​ງານ​ຂັ້ນ​ເທີງ; ກວດ​ກາ,ວີ​ໄຈ ບັນ​ຊີ​ຈ່າຍ​ລ່ວງ​ໜ້າ ແລະ​ ບັນ​ຊີ​ລໍ​ຖ້າ​ສະ​ສາງໃນລະບົບຄັງເງິນແຫ່ງຊາດ, ຮັບຜິດຊອບ ຕິດຕາມ ການຊື້-ຂາຍເງິນຕາໃນບັນຊີຕາມການຕົກລົງຂອງຂັ້ນເທີງ, ເງິນກູ້ຢືມມາຮັບໃຊ້ລາຍຈ່າຍຕົວຕາມສັນ​ຍາ ແລະ ຂໍ້ຕົກລົງ.
 • ເຊັນວິຊາແຊັກ ບັນຊີ (471, 48) ແລະ ເຊັນຢັ້ງຢືນຄວາມຖືກຕ້ອງ ເອກະສານບັນຊີສະເພາະ ເງິນກູ້ຢືມ ແລະ ຊ່ວຍເຫຼືອທາງການເພື່ອການພັດທະນາ: 1) ກຊໂຍທາ 2) ກຊ ກະສິກຳປ່າໄມ້, 3) ກຊການເງິນ;
 • ຊີ້ນໍາການສ້າງແຜນລາຍຈ່າຍປະຈໍາອາທິດ ແລະ ແຜນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຈຸດສຸມຂອງພະແນກ, ປະຕິບັດວຽກງານອື່ນໆຕາມການມອບໝາຍຂອງຫົວໜ້າຄັງເງິນແຫ່ງຊາດ.

ທ່ານ ໄພວັນ ສະຣິດທິລາດ ຮອງຫົວໜ້າພະແນກ (ຊີ້ນຳໜ່ວຍງານບັນ​ຊີ​ເງິນ​ຝາກ​ຄົງ​ເງິນ ພັນທະບັດ ແລະ ເງິນກູ້ຢືມ) ຮັບຜິດຊອບດັ່ງນີ້:

 • ຊີ້້ນໍາ ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານວິຊາສະເພາະຂອງໜ່ວຍງານ,ຄົ້ນຄວ້າ, ສ້າງ, ປະກອບຄໍາເຫັນໃສ່ນິຕິກໍາອື່ນໆຕາມການມອບ​ໜາຍ;
 • ຮັບຜິດຊອບບັນທຶກບັນຊີເງິນຝາກຂອງຫົວໜ່ວຍງົບປະມານ, ອົງການບໍລິຫານວິຊາການ, ກອງທຶນລັດ ແລະ ເງິນຄ້ຳປະກັນໂຄງການ ຜ່ານ ຄັງເງິນແຫ່ງຊາດ;, ຕິດຕາມ, ກວດກາການເຄື່ອນໄຫວບັນຊີ,ສັງ​ລວມເງິນກູ້ຢືມ ແລະ ພັນທະບັດທີ່​ເອົາ​ດຸ່ນ​ດ່ຽງ​ງົບ​ປະ​ມານ​ເປັນ​ເດືອນ ​ແລະ ​ປີ, ສະ​ຫຼູບ​,ວິ​ໄຈ ສົມທຽບກັບພະແນກບໍລິຫານແຫຼ່ງເງິນ ເພື່ອລາຍງານເປັນ ເດືອນ, ງວດ, ປີ;  ກວດກາ ເຊັນຢັ້ງຢືນຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເອກະສານລາຍຮັບ-ລາຍຈ່າຍເງິນຝາກ (ບັນຊີ 401,47, 48 ແລະ ​ບັນ​ຊີ​ພົວ​ພັນບັນ​ຊີ 59…), ບັນຊີສະເພາະເງິນກູ້ຢືມ ແລະ ຊ່ວຍເຫຼືອທາງການເພື່ອພັດທະນາ: 1)  ກຊ ຍຸຕິທຳ, 2) ກຊ ພາຍໃນ, 3)ໄອຍະການ, 4) ກຊ ແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ, 5) ຈັດຕັ້ງສູນກາງ, 6) ສູນກາງແນວລາວສ້າງຊາດ, 7) ອົງການກາແດງ, 8)​ກຳມະບານລາວ, 9)​ ຊາວໜຸ່ມລາວ, 10) ແມ່ຍິງລາວ, 11) ສະຖາບັນການເມືອງການປົກຄອງ, 12) ຫໍພິພິຕະພັນໄກສອນ.
 • ຮັບຜິດຊອບຄົ້ນຄວ້າ, ສ້າງ, ປະກອບຄຳເຫັນໃສ່ນິຕິກຳອື່ນໆລູ່ມ​ກົດ​ໜາຍ,ການເປີດ-ປິດ ບັນຊີເງິນຝາກ ຂອງ​ຫົວ​ໜ່ວຍ​ງົບ​ປະ​ມານ ແລະ ຮັບ​ຜິດ​ຊອບ ສ້າງ​ແຜນ​ໄລ່​ລຽງ​ບັນ​ຊີ​ເງິນ​ຝາກ;
 • ລົງ​ເລິກ ກວດກາຄວາມຖືກຕ້ອງເນື້ອໃນການຈ່າຍແຊັກຄັງເງິນ, ແບບຟອມລາຍເຊັນ, ເອກະສານໃບແຈ້ງມີ ແລະ ໃບຖອນເງິນ​ກ່ອນວີຊາແຊັກ;
 • ສະຫຼູບບັນຊີໜີ້ຕ້ອງສົ່ງທຽບກັບ ຍອດເຫຼືອບັນຊີເງິນຝາກທະນາຄານ ຕາມໃບດຸ່ນດ່ຽງເປັນແຕ່ລະເດືອນ;
 • ເຊັນສະໂນດເອກະສານລາຍຈ່າຍທີ່ສົ່ງໄປຈ່າຍ ແລະ ປະຕິບັດໜ້າທີ່ອື່ນຕາມການມອບໝາຍຂອງຫົວໜ້າຄັງເງິນແຫ່ງຊາດ ແລະ ຫົວໜ້າພະແນກ;

ນາງ ເນກຂະຫລາ ຈັນທະວົງ ຮອງຫົວໜ້າພະແນກ (ຊີ້ນຳ ໜ່ວຍງານ ຄຸ້ມຄອງ ບັນຊີສະເພາະ)

 • ຊີ້້ນໍາ ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານວິຊາສະເພາະຂອງໜ່ວຍງານ, ຄົ້ນຄວ້າ, ສ້າງ, ປະກອບຄໍາເຫັນໃສ່ນິຕິກຳອື່ນໆຕາມການມອບໝາຍ;
 • ກວດກາ, ຕິດຕາມບັນຊີສະເພາະເງິນກູ້ຢືມ ແລະ ເງິນຊ່ວຍທາງການເພື່ອການພັດທະນາຂອງຫົວໜ່ວຍງົບປະມານ, ອົງການບໍລິຫານວິຊາການ, ກອງທຶນຂອງລັດຢູ່ຄັງເງິນແຫ່ງຊາດຄື: 1) ກຊ ສຶກສາ, 2) ກຊ ພະລັງງານບໍ່ແຮ່, 3) ກຊ ວິທະຍາສາດເຕັກໂນ, 4) ສນຍ (ຄ/ກ ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ),5)ກະ​ຊວງ ສາ​ທາລະນະສຸກ;
 • ເຊັນຢັ້ງຢືນຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງສະໂນດນໍາສົ່ງເອກະສານຂອງພະແນກທີ່ສົ່ງໄປຈ່າຍ,ສະໂນດສົ່ງໃຫ້ພະແນກລາຍຈ່າຍງົບປະມານ, ການສະຫຼູບ ລາຍງານການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ບັນ​ຊີ, ກວດກາໃບດຸ່ນດ່ຽງປະຈໍາວັນ, ເດືອນ,ງວດ ແລະ ປີ ຂອງໜ່ວຍງານ;
 • ຮັບ​ຜິດ​ຊອບຮັບຜິດຊອບຄົ້ນຄວ້າ, ສ້າງ, ປະກອບຄຳເຫັນໃສ່ນິຕິກຳອື່ນໆລູ່ມ​ກົດ​ໜາຍ, ການ​ເປີດ-ປິດ​ບັນ​ຊີ ສະເພາະເງິນກູ້ຢືມ ແລະ ເງິນຊ່ວຍທາງການເພື່ອການພັດທະນາແລະ ປະຕິບັດໜ້າທີ່ອື່ນຕາມການມອບໝາຍ;

ທ່ານ ບຸນຈັນ ມະນີວົງ ຮອງຫົວໜ້າພະແນກ (ຊີ້​ນຳໜ່ວຍ​ງານ​ລາຍ​ຮັບ-ລາຍ​ຈ່າຍ​ງົບ​ປະ​ ມານ).

 • ຊີ້້ນໍາ ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານວິຊາສະເພາະຂອງໜ່ວຍງານ,ຄົ້ນຄວ້າ,ສ້າງ,ປະກອບຄຳເຫັນໃສ່ນິຕິກຳອື່ນໆລູ່ມ​ກົດໝາຍ ຕາມການມອບໝາຍ;
 • ຕິດຕາມ,ການເຄື່ອນໄຫວບັນຊີລາຍຮັບ-ລາຍຈ່າຍງົບປະມານ ເຊັນຢັ້ງຢືນຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງສະໂນດນໍາສົ່ງເອກະສານຂອງພະແນກທີ່ສົ່ງໄປຈ່າຍ, ສະໂນດສົ່ງໃຫ້ພະແນກລາຍຈ່າຍງົບປະມານ, ການສະຫຼູບບັນຊີລາຍງານ, ກວດກາໃບດຸ່ນດ່ຽງປະຈຳວັນ, ເດືອນ,ງວດ ແລະ ປີ ຂອງໜ່ວຍງານ;
 • ຮັບ​ຜິດ​ຊອບຮັບຜິດຊອບຄົ້ນຄວ້າ, ສ້າງ, ປະກອບຄຳເຫັນໃສ່ນິຕິກຳອື່ນໆລູ່ມ​ກົດ​ໜາຍ ແລະ​ ຄູ້ມ​ຄອງ​ລະ​ບົບ​ຮັບ-ຈ່າຍ ​ຜ່ານລະ​ບົບ​ທີ່​ທັນ​ສະ​ໄໜ;
 • ກວດກາ, ເຊັນຢັ້ງຢືນຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເອກະສານລາຍຮັບ-ລາຍຈ່າຍເງິນຝາກ (ບັນຊີ 47,48) ແລະ ບັນຊີສະເພາະເງິນກູ້ຢືມ ປລະ ຊ່ວຍເຫຼືອທາງການເພື່ອພັດທະນາ: 1) ກຊ ອຸດສາຫະກຳການຄ້າ, 2) ກຊ ຊັບພະຍາກອນ, 3) ກຊ ການຕ່າງປະເທດ, 4) ກຊ ຖະແຫຼ່ງຂ່າວ, 5) ສະພາແຫ່ງຊາດ, 6) ກຊ ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ, 7) ກຊ ໄປສະນີ, 8) ສູນສະຖິຕິ.
 • ເຊັນສະໂນດເຫັນດີຈ່າຍ, ສົ່ງໄປຈ່າຍທະນາຄານ, ບໍລິຫານແຫຼ່ງເງິນໃຫ້ພຽງພໍກັບລາຍຈ່າຍ ເຊັ່ນ:ກວດກາດຢັ້ງຢືນການໂອນເງິນ, ເຄື່ອນເງິນ ແລະ ໃບສະເໜີຕ່າງໆ;
 • ຕິດຕາມກວດກາລົງເລິກຊີ້ນໍາການກວດທຽບບັນຊີພົວ​ພັນ​ບັນ​ຊີ 59.., ປະສານກັບບັນດາກົມລາຍຮັບ ອອກໃບສັ່ງມອບເປັນລາຍຮັບແລະ​ເລັ່ງ​ທວງ​ບົດ​ສະ​ຫຼຸບ;
 1. ໜ່ວຍງານບັນຊີເງິນຝາກທະນາຄານ

ນາງ ຈິນດາວອນ ບຸດຕະວົງ 

– ຮັບ​ຜິດ​ຊອບ​ ວຽກ​ງານ​ຂອງ​ໜ່ວຍ​ງານ​ບັນ​ຊີ​ເງິນ​ຝາກ​ທະ​ນາ​ຄານ0;

– ບັນທຶກບັນຊີລາຍຮັບ-ລາຍຈ່າຍງົບປະມານ-ຄັງເງິນ ຜ່ານ ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດ ແລະ ສົ່ງເອກະສານພົວພັນໜ່ວຍງານ,ພະແນກ ເປັນແຕ່ລະວັນໃຫ້ທັນຕາມກຳນົດເວລາ.

– ກວດກາ, ຕິດຕາມ, ວິໄຈເອກະສານບໍ່ຮູ້ເນື້ອບັນຊີ (547) ສະຫຼູບລາຍງານ ແລະ ປະສານກັບ ກົມລາຍຮັບເພື່ອສັ່ງມອບເປັນລາຍຮັບ;

– ກວດກາບັນຊີ,ບັນຊີພົວພັນ59…ກັບໜ່ວຍງານ,ພະແນກກວດກາທຽບກັບເອກະສານຢັ້ງຢືນແລະຂໍ້ມູນຕ່າງໆທີ່ພົວພັນເຖິງການເຄື່ອນໄຫວແຕ່ລະໜ່ວຍງານ, ແຕ່ລະພະແນກໃຫ້ຖືກຕ້ອງ.

– ກະກຽມເອກະສານລາຍຈ່າຍ (ດຶງສະໂນດ) ສົ່ງໄປຈ່າຍທະນາຄານການຄ້າ ແລະ ສ້າງສະໂນດລາຍຈ່າຍສົ່ງໃຫ້ພະແນກຄັງເງິນສົດ, ບັນຊີເງິນຝາກຄັງ​ເງິນ;

– ຮັບ​ຜິດ​ຊອບກວດ​ກາ​ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ບັນ​ຊີ ​ແລະ ​ພີມ​ໃບ​ດຸນ​ດ່ຽງປະ​ຈຳ​ວັນ,ເດືອນ,ງວດ ແລະ ປີ ;

– ແຍກເອກະສານລາຍຈ່າຍໃຫ້ແຕ່ລະກະຊວງທີ່ຕົນຮັບຜິດຊອບແລະປະຕິບັດວຽກງານອື່ນໆຕາມການມອບໝາຍ.

ນາງ ມົນ​ທິບ ພອນ​ສະ​ກຸນ

– ບັນທຶກບັນຊີລາຍຮັບ-ລາຍຈ່າຍງົບປະມານ-ຄັງເງິນ ຜ່ານທະນາຄານແຫ່ງ ສປປລາວ, ທະນາຄານ ລາວ-ຫວຽດ,ສ້າງສະໂນດແລກປ່ຽນແຊັກທະນາຄານແລະອອກແຊັກເຄື່ອນເງິນລະຫ່ວາງທະນາຄານຫາທະທະນາຄານ;

– ອອກແຊັກທະນາຄານເງິນຈ່າຍລ່ວງໜ້າ,ບັນທຶກບັນຊີຕິດຕາມ,ສະຫຼູບສັງລວມ (ບຊ 546 ແລະ ບຊ 482) ໃນລະບົບຄັງເງິນແຫ່ງຊາດ ຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ສະໜອງໃຫ້ພະແນກບັນຊີ ເປັນອາທິດ,ເດືອນ,ປີ.

– ສ້າງສະໂນດສົ່ງໄປຈ່າຍ ແລະ ດຶງສະໂນດເອກະສານຈົດຮັບ-ຈົດຈ່າຍ ສົ່ງໜ່ວຍງານລາຍຮັບ-ລາຍຈ່າຍ;

– ກວດກາ ຍອກເຫຼືອ (ບຊ 55) ທະນາຄານສົມທຽບກັບ ຍອດເຫຼືອບັນຊີ55 ໃນລະບົບ ຄັງເງິນແຫ່ງຊາດ;

– ແຍກເອກະສານລາຍຈ່າຍໃຫ້ແຕ່ລະກະຊວງທີ່ຕົນຮັບຜິດຊອບ, ສໍາເນົາເອກະສານເຄື່ອນໄຫວບັນຊີ ເປັນເດືອນ, ງວດ, ປີ, ສ້າງສະໂນດນຳສົ່ງເຂົ້າສາງເກັບມ້ຽນໃຫ້ເປັນລະບຽບ ແລະ ປະຕິບັດວຽກງານອື່ນໆຕາມການມອບໝາຍ.

ນາງ ພອນ​ມະ​ນີ ອາ​ໄພ​ຍະ​ລາດ

– ກະກຽມສ້າງເອກະສານການຊື້-ຂາຍເງິນຕາ,ສະຫຼູບສັງລວມແຫຼ່ງເງິນມາດຸ່ນດ່ຽງງົບປະມານ ແລະລາຍງານ;

– ຮັບ​ຜິດ​ຊອບ​ສ້າງແຜນເຄື່ອນເງິນ,ໂອນ​ເງິນ​ຜ່ານ​ລະ​ບົບ RTGS ໃຫ້​ທ້ອງ​ຖິ່ນ,ສ້າງສະໂນດສົ່ງໄປຈ່າຍ ແລະ ດຶງສະໂນດເອກະສານຈົດຮັບ-ຈົດຈ່າຍ ສົ່ງໜ່ວຍງານລາຍຮັບ-ລາຍຈ່າຍ;

– ຮັບ​ຜິດ​ຊອບສ້າງເອກະສານ,ໃບສະເໜີ ຊໍາລະໜີ້ຕ່າງປະເທດ, ລາຍຈ່າຍອື່ນໆໄປຈ່າຍຢູ່ທະນາຄານ, ໃບສະເໜີເປີດ- ປິດ​ບັນ​ຊີ​ງົບ​ປະ​ມານ-ຄັງ​ເງິນ​ຢູ່ ທະນາຄານ;

– ຮັບຜິດຊອບບັນທຶກບັນຊີ ລາຍຮັບ-ລາຍຈ່າຍ ທະນາຄານ ພັດທະນາລາວ ແລະທະນາຄານສົ່ງເສີມກະສີກໍາ,ທະນາຄານຫວຽດຕິນ,ກວດກາຄວາມຖືກຕ້ອງໃນການເຄື່ອນ​ໄຫວບັນຊີ,​ບັນ​ຊີພົວພັນ,ແຍກເອກະສານລາຍຈ່າຍໃຫ້ແຕ່ລະກະຊວງທີ່ຕົນຮັບຜິດຊອບ ແລະ ປະຕິບັດວຽກງານອື່ນໆຕາມການມອບ ໝາຍ.

ທ້າວ ພອນປະເສີດ ສິມມາລາວົງ

– ພົວພັນວຽກງານກັບທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ;

– ຮັບຜິດຊອບສະຫຼູບຍອດເຫຼືອບັນຊີເງິນຝາກຄັງເງິນແຫ່ງຊາດ ຢູ່ ບັນດາທະນາຄານເປັນວັນທຽບກັບຍອດເຫຼືອບັນຊີ (ບຊ 55) ຕາມໃບດ່ນດ່ຽງໃນລະບົບສະກູນເງິນ,ແຍກ ຍອດເຫຼືອບັນຊີງົບປະມານປີເກົ່າ, ປີໃໝ່ຢູ່ທະນາຄານລາຍງານໃຫ້ຄະນະນຳ ແລະ ພະແນກເປັນແຕ່ລະວັນ;

– ຮັບຜິດຊອບ ຂຽນເລກທີຂາອອກເອກະສານສົ່ງໄປຈ່າຍ ແລະ ບັນທຶກບັນຊີ ລາຍຮັບ-ລາຍຈ່າຍງົບປະມານຄັງເງິນ ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດ;

– ຮັບຜິດຊອບປະສານກັບທະນາຄານກ່ຽວກັບເອກະສານເນື້ອໃນບໍ່ແຈ້ງ, ສໍາເນົາເອກະສານເຄື່ອນໄຫວເປັນ ເດືອນ,ປີ ແລະ ສ້າງສະໂນດນຳສົ່ງເຂົ້າສາງເກັບມ້ຽນ, ປະຕິບັດວຽກງານອື່ນໆຕາມການມອບໝາຍ.

ທ້າວ ສົມພອນໄຊ ພົມມາພັກດີ

– ພົວພັນວຽກງານກັບທະນາຄານ ຮ່ວມທຸລະກິດລາວ-ຫວຽດ ແລະ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປລາວ.

– ຮັບຜິດຊອບສັງລວມເອກະສານ (ໃບຖອນເງິນ, ຄໍາສັ່ງຈ່າຍ) ເພື່ອເອົາເຂົ້າແຜນປະຈໍາອາທິດສົ່ງໃຫ້ພະແນກບໍລິຫານແຫຼ່ງເງິນ;

– ຄຸ້ມຄອງ, ຕິດຕາມ,ຮັບຜິດຊອບ ຂຽນເລກທີຂາອອກເອກະສານສົ່ງໄປຈ່າຍ  ແລະ ເຂົ້າຮ່ວມສູນຊຳລະສະສາງທີ່ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປລາວ;

– ສ້າງສະໂນດສົ່ງໄປຈ່າຍ ແລະ ໂອນ ລາຍຈ່າຍດ້ວຍລະບົບ ສະມາດແຄັດ;

– ບັນທຶກບັນຊີ ລາຍຮັບ-ລາຍຈ່າຍງົບປະມານ-ຄັງເງິນທະນາຄານຮ່ວມທຸລະກິດລາວ-ຫວຽດ,  ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປລາວ ແລະ ຮັບຜິດຊອບປະສານກັບທະນາຄານກ່ຽວກັບເອກະສານເນື້ອໃນບໍ່ແຈ້ງ;

– ແຍກເອກະສານລາຍຮັບ-ລາຍຈ່າຍ,ໃບແຈ້ງໜີ້ໃຫ້ບັນດາຫົວໜ່ວຍງານງົບປະມານ,ໃບແຈ້ງມີພ້ອມເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ;

– ກວດກາການເຄື່ອນໄຫວບັນຊີ,ບັນຊີພົວພັນ59…ໃຫ້ຖືກຕ້ອງ ແລະ ສ້າງສະໂນດນໍາສົ່ງເຂົ້າສາງເກັບມ້ຽນ, ປະຕິບັດວຽກງານອື່ນໆຕາມການມອບໝາຍ.

ນາງ ຄອນສະຫວັນ ໄຊຍະວົງ

– ພົວພັນວຽກງານທະນາຄານ ພັດທະນາລາວ,ທະນາຄານສົ່ງເສີມກະສີກຳ ແລະ ທະນາຄານຫວຽດຕິນ;

– ຄຸ້ມຄອງ, ຕິດຕາມ,ຮັບຜິດຊອບ ຂຽນເລກທີຂາອອກເອກະສານສົ່ງໄປຈ່າຍ;

– ບັນທຶກບັນຊີ ລາຍຮັບ-ລາຍຈ່າຍງົບປະມານ-ຄັງເງິນທະນາຄານພັດທະນາລາວ,  ທະນາຄານຫວຽດຕິນ ແລະ ຮັບຜິດຊອບວິໄຈ ,ປະສານກັບທະນາຄານກ່ຽວກັບເອກະສານເນື້ອໃນບໍ່ແຈ້ງ;

– ຮັບຜິດຊອບ  ແຍກເອກະສານລາຍຮັບ-ລາຍຈ່າຍ,ໃບແຈ້ງໜີ້ໃຫ້ບັນດາຫົວໜ່ວຍງົບປະມານ,ໃບແຈ້ງມີພ້ອມດ້ວຍເອກະສານຊ້ອນທ້າຍໃຫ້ຜູ້ລົງບັນຊີ;

– ກວດກາການເຄື່ອນໄຫວບັນຊີ,ບັນຊີພົວພັນ59…,ໃຫ້ຖືກຕ້ອງ ແລະ ເກັບມ້ຽນເອກະສານ,ປະຕິບັດ ວຽກງານອື່ນໆຕາມການມອບໝາຍ.

2. ໜ່ວຍງານລາຍຮັບລາຍຈ່າຍງົບປະມານ

ທ້າວ ວິລະສັກ ສຸນາແກ້ວວົງສາ

– ຮັບ​ຜິດ​ຊອບ​,​ລົງ​ເລີກທຸກວຽກ​ງານ​ຂອງ​ໜ່ວບ​ງານ​ບັນ​ຊີ​ເງິນ​ຝາກ​ທະ​ນາ​ຄານແລະ​ເປັນ​ເສ​ນາ​ທິ​ການ​ໃຫ້​ຜູ້​ຊີ້​ນຳ;

– ກວດກາເນື້ອໃນໃບສັ່ງມອບ, ເນື້ອໃນລະຫັດລາຍຮັບ, ໃບແຈ້ງມີກ່ອນຈະລົງບັນຊີລາຍຮັບງົບປະມານ(ລວມທັງລາຍຮັບຜ່ານລະບົບເອເລັກໂຕນິກ)ປະຈໍາວັນ,ເດືອນ,ງວດ,ປີ.ພ້ອມທັງສົມທຽບບັນຊີພົວພັນກັບ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ;

– ຮັບຜິດຊອບສະຫຼູບລາຍຮັບສົ່ງໃຫ້ພະແນກບັນຊີ ເປັນວັນ, ອາທິດ, ເດືອນ, ປີ ແລະ ປະສານສົມທົບ,ສົມ​ທຽບ​ ບົດ​ສະ​ຫຼຸບກັບບັນດາກົມລາຍຮັບ;

– ກວດກາເຄື່ອນໄຫວບັ​ຊີແຕ່ລະ​ວັນ, ເດືອນ, ງວດ ພິມ​ໃບ​ດຸນ​ດ່ຽງ ແລະ​ຮັບ​ຜິດ​ຊອບ​ພົວ​ພັນ​ວຽກ​ງານ​ໄອ​ທີ, ສ້າງສະໂນດນໍາສົ່ງເຂົ້າສາງເກັບມ້ຽນ ແລະ ປະຕິບັດວຽກງານອື່ນໆຕາມການມອບໝາຍ;

ນາງ ນົງ ວົງລືໄຊ

– ປົດໜີ້ບັນຊີລາຍຈ່າຍ (ກວດ​ກາ ບຊ ພົວພັນ 59) ທີ່ພົວພັນກັບພາຍໃນ ແລະ ບັນດາພະແນກທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ;

– ກວດກາເຄື່ອນໄຫວບັນຊີປະຈໍາວັນເອກະສານລາຍຈ່າຍ, ການສະຫຼູບສົມທຽບຕົວເລກ ກັບ ບັນດາພະແນກອ້ອມຂ້າງຄັງເງິນແຫ່ງຊາດ.

– ຮັບຜິດຊອບວຽກງານບັນຊີລວມສູນຄັງເງິນແຫ່ງຊາດ;

– ສໍາເນົາເອກະສານແຕ່ລະເດືອນ, ປີ , ສ້າງສະໂນດນຳສົ່ງເຂົ້າສາງເກັບມ້ຽນເອກະສານລາຍຈ່າຍງົບປະມານ ແລະ ປະຕິບັດວຽກງານອື່ນໆຕາມການມອບໝາຍ;

ທ້າວ ພຸດທະສອນ ໄຊຊະນະສົງຄາມ

– ກວດກາເນື້ອໃນໃບສັ່ງມອບ, ລະຫັດລາຍຮັບ, ໃບແຈ້ງມີກ່ອນຈະລົງບັນຊີລາຍຮັບງົບປະມານ (ລວມທັງລາຍຮັບຜ່ານລະບົບເອເລັກໂຕນິກ) ປະຈຳວັນ, ເດືອນ, ງວດ, ປີ ແລະ ສົມທຽບບັນຊີພົວພັນກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ; ຮັບຜິດຊອບສະຫຼູບລາຍຮັບສົ່ງໃຫ້ພະແນກບັນຊີ້ປັນວັນ, ອາທິດ, ເດືອນ, ປີ ແລະ ປະສານສົມທົບກັບບັນດາກົມລາຍຮັບ.

– ຮັບ​ຜິດ​ຊອບ ບັນ​ທຶກບັນ​ຊີ​ຈົດ​ຮັບ-ຮົດ​ຈ່າຍ​ແລະ​ແຍກ​ເອ​ກະ​ສານ​ໃຫ້​ພາກ​ສ່ວນ​ທີ່​ກ່ຽວ​ຂ້ອງ;

– ສ້າງສະໂນດນໍາສົ່ງເຂົ້າສາງເກັບມ້ຽນ ແລະ ປະຕິບັດວຽກງານອື່ນໆຕາມການມອບໝາຍ;

ນາງ ອັດ​ຖະ ໂພ​ທິ​ສານ

– ຮັບຜິດຊອບເອກະສານທີ່ພະແນກລາຍຈ່າຍກວດກາແລ້ວຂຶ້ນເຊັນເຫັນດີຈ່າຍຫົວໜ້າຄັງເງິນແຫ່ງຊາດ, ແຍກເອກະສານຊ້ອນທ້າຍໃບຖອນເງິນ, ຮັບຜິດຊອບກາໝາຍ, ກາຊື່ ທີ່ຮັບໃຊ້ວຽກງານວິຊາສະເພາະເງິນແຫ່ງຊາດ;

– ຮັບຜິດຊອບເອກະສານຂາເຂົ້າ-ຂາອອກຂອງພະ​ແນກ​ ແລະ ແຍກ​ເອ​ກະ​ສານ ຈົດ​ຮັບ-ຈົດ​ຈ່າຍ, ສຳເນົາເອກະສານແລະ ສ້າງສະໂນດນຳສົ່ງເຂົ້າສາງເກັບມ້ຽນ;

3. ໜ່ວຍງານຄຸ້ມຄອງບັນຊີເງິນຝາກ ຄັງເງິນ

ນາງ ບົວ​ແກ້ວ ສີ​ນຸວົງ

– ຮັບ​ຜິດ​ຊອບ​,​ລົງ​ເລີກທຸກວຽກ​ງານ​ຂອງ​ໜ່ວບ​ງານ​ບັນ​ຊີ​ເງິນ​ຝາກ​ທະ​ນາ​ຄານແລະ​ເປັນ​ເສ​ນາ​ທິ​ການ​ໃຫ້​ຜູ້​ຊີ້​ນຳ;

– ຮັບຜິດຊອບການເປີດບັນຊີເງິນຝາກຕາມສະລະບານງົບປະມານ-ບັນຊີອັນດຽວກັນເປັນເອກະພາບ;

– ກວດກາຄວາມຖືກຕ້ອງເນື້ອໃນແຊັກຄັງເງິນ, ແບບຟອມລາຍເຊັນ, ເອກະສານໃບແຈ້ງມີ ແລະ ໃບຖອນເງິນ ວິຊາແຊັກ, ລົງບັນຊີລາຍຮັບ-ລາຍຈ່າຍບັນຊີເງິນຝາກຂອງຫົວໜ່ວຍງົບປະມານ, ອົງການບໍລິຫານວິຊາການ, ກອງທຶນຂອງລັດ ແລະ ເງິນຄ້ຳປະກັນໂຄງການທີ່ໃຊ້ບໍລິການຢູ່ຄັງເງິນແຫ່ງຊາດ; ຕິດຕາມກວດກາບັນຊີການເຄື່ອນໄຫວບັນຊີໃຫ້ຖືກຕ້ອງເຊັ່ນ: ບັນຊີ 401, ບັນຊີ 47, 48.., ບັນຊີພົວພັນ 59.. ທຽບກັບເອສານ ແລະ ສະຫຼູບບັນຊີໜີ້ຕ້ອງສົ່ງທຽບກັບຍອດເຫຼືອບັນຊີເງິນຝາກທະນາຄານ ແລະ ພິມໃບດຸ່ນດ່ຽງເປັນແຕ່ລະເດືອນ, ງວດ, ປີ ປະຕິບັດໜ້າທີ່ອື່ນໆຕາມການມອບໝາຍ;

ນາງ ວົງເດືອນ ເຢຍປາວເຮີ

– ກວດກາຄວາມຖືກຕ້ອງເນື້ອໃນການຈ່າຍແຊັກຄັງເງິນ, ແບບຟອມລາຍເຊັນ, ເອກະສານໃບແຈ້ງມີ ແລະ ໃບຖອນເງິນ, ລົງບັນຊີລາຍຮັບ-ລາຍຈ່າຍບັນຊີເງິນຝາກຂອງຫົວໜ່ວຍງົບປະມານ, ອົງການບໍລິຫານວິຊາການ, ກອງທຶນຂອງລັດ ແລະ ເງິນຄ້ຳປະກັນໂຄງການທີ່ໃຊ້ບໍລິການຢູ່ຄັງເງິນແຫ່ງຊາດ;

– ຕິດຕາມກວດກາບັນຊີ 401, ບັນຊີພົວພັນ 59ທຽບກັບເອກະສານຢັ້ງຢືນ ແລະ ຂໍ້ມູນຕ່າງໆທີ່ພົວພັນເຖິງການເຄື່ອນໄຫວໃຫ້ຖືກຕ້ອງ ແລະ ປະຕິບັດໜ້າທີ່ອື່ນໆຕາມການມອບໝາຍ;

ທ້າວ ໄຊ​ຊະ​ນະ ​ດວງ​ມະ​ນີ

– ລົງບັນຊີຕິດຕາມພັນທະບັດ, ເງິນກູ້ຢືມ, ໜີ້ສິນທຸກປະເພດໃນລະບົບເຄື່ອຂ່າຍ, ຕິດຕາມ Excel ແລະ ໃນລະບົບສົ່ງໃຫ້ພະແນກບັນຊີ;ສະຫຼູບແຫຼ່ງທຶນທີ່ດຸ່ນດ່ຽງງົບປະມານໃນປີ,ສະຫຼູບລາຍງານການຈຳໜ່າຍພັນທະບັດໄລຍະສັ້ນເພື່ອດ່ນດ່ຽງງົບປະມານແຫ່ງລັດສົ່ງໃຫ້ພະແນກບັນຊີ,ສະຫຼູບລາຍງານໜີ້ສິນກະຊວງການເງິນຕໍ່ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປລາວ, ທະນາຄານທຸລະກິດຂອງລັດ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນເປັນເດືອນ, ງວດ ແລະ ສົກປີ, ສຳເນົາເອກະສານການເຄື່ອນໄຫວ ແລະ ສ້າງສະໂນດນຳສົ່ງເຂົ້າສາງເກັບມ້ຽນ ປະຕິບັດໜ້າທີ່ອື່ນໆຕາມການມອບໝາຍ,ສະຫຼູບສັງລວມເງິນຄ່າບໍລິການແບບພິມມອບເຂົ້າຄັງຢູ່ພະແນກເງິນສົດ

4. ໜ່ວຍງານຄຸ້ມຄອງບັນຊີສະເພາະ

ນາງ ວັນ​ເພັງ ປອງ​ມາ​ລາ ຫົວ​ໜ້າ

 – ຮັບ​ຜິດ​ຊອບ​ ວຽກ​ງານ​ຂອງ​ໜ່ວຍງານບັນຊີເງິນກູ້ຢືມ ແລະ ເງິນຊ່ວຍທາງການເພື່ອການພັດທະນາ ;

– ກວດກາລາຍຈ່າຍຂອງບັນຊີເງິນກູ້ຢືມ ແລະ ເງິນຊ່ວຍທາງການເພື່ອການພັດທະນາຂອງຫົວໜ່ວຍ   ງົບປະມານ, ອົງການບໍລິຫານວິຊາການ, ກອງທຶນຂອງລັດຢູ່ຄັງເງິນແຫ່ງຊາດ ຄື: 1) ກຊ ກະສິກຳ, 2) ຫຊ ສາທາ, 3) ສນຍ (ຄ/ກ ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ);

– ລົງບັນຊີລາຍຮັບ-ລາຍຈ່າຍບັນຊີສະເພາະເງິນກູ້ຢືມ, ເງິນຊ່ວຍເຫຼືອເພື່ອການພັດທະນາເປັນວັນ, ເດືອນ, ປີ;

– ຮັບຜິດຊອບການເປີດ-ປິດບັນຊີສະເພາະຂອງໂຄງການທີ່ຕິດພັນກັບຫົວໜ່ວຍງົບປະມານຂ້າງເທິງຢູ່ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປລາວ,ສະຫຼູບການເຄື່ອນໄຫວບັນຊີສະເພາະ, ພິມປຶ້ມບັນຊີ, ໃບດຸ່ນດ່ຽງປະຈຳວັນ, ເດືອນ, ປີ; ສາງເບີກຈ່າຍເຄື່ອງໃຊ້ຂອງພະແນກ;

– ສໍາເນົາເອກະສານ, ສ້າງສະໂນດນໍາສົ່ງເຂົ້າສາງເກັບມ້ຽນ, ປະຕິບັດໜ້າທີ່ອື່ນໆຕາມການມອບໝາຍ;

ທ້າວ ລຳ​ພູນ ແກ່ນ​ວົງ​ພະ​ຈັນ

– ກວດກາລາຍຈ່າຍຂອງບັນຊີສະເພາະເງິນກູ້ຢືມ ແລະ ເງິນຊ່ວຍທາງການເພື່ອການພັດທະນາຂອງຫົວໜ່ວຍງົບປະມານ, ອົງການບໍລິຫານວິຊາການ, ກອງທຶນລັດຢູ່ຄັງເງິນແຫ່ງຊາດຄື: 1) ກຊ ອຸດສາຫະກຳ, 2) ກຊ ຊັບພະຍາກອນ, 3) ກຊ ການຕ່າງປະເທດ, 4) ກຊ ການເງິນ, 5) ກຊ ຖະແຫຼ່ງຂ່າວ, 6) ກຊ ພະລັງງານ. ລົງບັນຊີລາຍຮັບ-ລາຍຈ່າຍບັນຊີສະເພາະເງິນກູ້ຢືມ, ເງິນຊ່ວຍເຫຼືອເພື່ອການພັດທະນາເປັນວັນ, ອາທິດ, ເດືອນ, ງວດ, ປີ ສໍາເນົາເອກະສານການເຄື່ອນໄຫວແຕ່ລະເດືອນ, ງວດ;

– ຮັບ​ຜິດ​ຊອບ​ວຽກ​ບໍ​ລິ​ຫານ ,ສ້າງ​ແຜນ​ເຄື່ອງ​ໃຊ້​ຫ້ອງ​ການ,ຄິດ​ໄລ່​ເງິນ​ເພີ່ມ​ໂມງ ​ຂອງ​ພະ​ແນກ ແລະ ສ້າງສະໂນດນຳສົ່ງເຂົ້າສາງເກັບມ້ຽນ ແລະ ປະຕິບັດໜ້າທີ່ອື່ນໆຕາມການມອບໝາຍ;

ນາງ ອຸໄລວັນ ພົນພັກດີ

– ກວດກາລາຍຈ່າຍຂອງບັນຊີສະເພາະເງິນກູ້ຢືມ ແລະ ເງິນຊ່ວຍທາງການເພື່ອການພັດທະນາຂອງຫົວໜ່ວຍງົບປະມານ, ອົງການບໍລິຫານວິຊາການ, ກອງທຶນຂອງລັດຢູ່ຄັງເງິນແຫ່ງຊາດ ຄື: 1) ກຊ ສຶກສາ, 2) ກຊ ໂຍທາ, 3) ກຊ ວິທະຍາສາດ, 4) ກຊ ແຜນການ, 5) ສະພາແຫ່ງຊາດ; ສະຫຼູບສັງລວມການເຄື່ອນໄຫວບັນຊີສະເພາະ, ພິມປຶ້ມບັນຊີໃບດຸ່ນດ່ຽງປະຈຳວັນ, ເດືອນ, ງວດ ແລະ ສົກປີ;

– ຮັບຜິດຊອບສ້າງແຜນ ແລະ ສະເໜີເຄື່ອງໃຊ້ຫ້ອງຫົວການຂອງພະແນກ;

– ສໍາເນົາເອກະສານການເຄື່ອນໄຫວແຕ່ລະເດືອນ, ງວດ ແລະ ສ້າງສະໂນດນໍາສົ່ງເຂົ້າສາງເກັບມ້ຽນ ແລະ ປະຕິບັດໜ້າທີ່ອື່ນໆຕາມການມອບໝາຍ;

Copyright © National Treasury. 2015 - 2016 by Lao IT Development Co., Ltd