BREAKING NEWS
GMT+2 04:10

ພາລະບົດບາດ

ທີ່ຕັ້ງ ແລະ ພາລະບົດບາດ
ຄັງເງິນແຫ່ງຊາດ ຂຽນເປັນຕົວອັກສອນຫຍໍ້ວ່າ “ຄງຊ” ແມ່ນຫົວໜ່ວຍວິຊາການໜຶ່ງ ສັງກັດໃນໂຄງປະກອບການຈັດຕັ້ງຂອງກະຊວງການເງິນ ໂດຍມີການຄຸ້ມຄອງຕາມລະບົບສາຍຕັ້ງ, ມີພາລະບົດບາດເປັນເສນາທິການໃຫ້ແກ່ລັດຖະມົນຕີວ່າການກະຊວງການເງິນ ເປັນນາຍບັນຊີແຫ່ງລັດ ໃນການຄຸ້ມຄອງຄັງງົບປະມານແຫ່ງລັດ, ກອງທຶນ, ບັນດາຄັງອື່ນໆຂອງລັດ ແລະ ໜີ້ສິນຂອງລັດຖະບານ ໃຫ້ລວມສູນເຂົ້າໃນລະບົບບັນຊີຂອງຄັງເງິນແຫ່ງຊາດ; ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດ, ກວດກາເອກະສານລາຍຈ່າຍ
ງົບປະມານ, ຄັງເງິນ ກ່ອນການເບີກຈ່າຍ; ລະດົມທຶນ ອອກພັນທະບັດພາຍໃນປະເທດ ເພື່ອດຸ່ນດ່ຽງງົບປະມານ; ບໍລິຫານເງິນຂອງລັດ ໃຫ້ມີຄວາມຄ່ອງຕົວໃນລະບົບຄັງເງິນແຫ່ງຊາດ, ສະຫຼຸບສັງລວມ ແລະ ລາຍງານຖານະການເງິນ; ປົກປັກຮັກສາເງິນສົດ, ວັດຖຸ ແລະ ເອກະສານມີຄ່າ ໃຫ້ມີຄວາມປອດໄພ; ຄຸ້ມຄອງກົງຈັກການຈັດຕັ້ງ, ບຸກຄະລາກອນ, ວິຊາສະເພາະ, ງົບປະມານ, ເຄຫະສະຖານ, ພາຫະນະ ແລະ ອຸປະກອນຮັບໃຊ້ ຢ່າງລວມສູນເປັນເອກະພາບ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ.

Copyright © National Treasury. 2015 - 2016 by Lao IT Development Co., Ltd