ດາວໂຫລດ

 

  1. ປື້ມຄູ່ມືການບັນຊີຂອງຄັງເງິນແຫ່ງຊາດປະຈໍາແຂວງ, ນະຄອນຫລວງ ແລະ ເມືອງ. Download File
  2. ຄູ່ມືການນຳໃຊ້ລະບົບຂໍ້ມູນຂ່າວສານການເງິນພາກລັດ (GFIS). Download File
  3. ແບບຟອມຂໍລະຫັດ ນຳໃຊ້ລະບົບລາຍງານ ແລະ ຄຸ້ມຄອງລາຍຮັບງົບປະມານ (RTIS). Download File 
  4. ຄູ່ມືການນຳໃຊ້ລະບົບ RTIS Download File 

Copyright © National Treasury. 2015 - 2016 by Lao IT Development Co., Ltd