BREAKING NEWS
GMT+2 06:50

ດາວໂຫລດ

 1. ດຳລັດ ວ່າດ້ວຍຄັງເງິນແຫ່ງຊາດ – ເລກທີ 259/ນຍ Download File
 2. ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງຄັງເງິນປຫ່ງຊາດ – ເລກທີ 2500/ກງ Download File
 3. ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການກຳນົດເງິນສົດແຮຄັງ ຂອງຫົວໜ່ວຍງົບປະມານ – ເລກທີ 4147/ກງ Download File
 4. ບົດແນະນຳ ກ່ຽວກັບການປະກອບເອກະສານ – ເລກທີ 19/ກງ Download File
 5. ຂໍ້ຕົກລົງຂອງລັດຖະຕີ ວ່າດ້ວຍ ກໍານົດໝາຍການໃຊ້ຈ່າຍງົບປະມານບໍລິຫານຂອງລັດ – ເລກທີ 2066/ກງ Download File
 6. ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ເຄື່ອນໄຫວ ຂອງຄັງເງິນແຫ່ງຊາດ ເລກທີ 515/ກງDownload File
 7. ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍທີ່ຕັ້ງ ແລະ ພາລະບົດບາດ, ໜ້າທີ່, ຂອບເຂດ ແລະ ແບບແຜນວີທີການເຮັດວຽກຂອງຄັງເງິນແຫ່ງຊາດປະຈຳແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ແລະ ຄັງເງິນແຫ່ງຊາດປະຈຳເມືອງ ເລກທີ 1638/ກງ.ຄງຊ Download File
 8. ຄຳແນະນຳກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງ ແລະນຳໃຊ້ ລະບົບຊຳລະອາກອນແບບທັນສະໄໜ (Easy Tax)  – ເລກທີ 618/ກງ Download File
 9. ບົດເເນະນຳກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງລາຍຈ່າຍງົບປະມານແຫ່ງລັດ ໃນລະບົບຄັງເງິນແຫ່ງຊາດຜ່ານລະບົບທະນາຄານດ້ວຍການນຳໃຊ້ລະບົບເອເລັກໂຕຣນິກ – ເລກທີ 312/ກງDownload File
 10. ບົດເເນະນຳກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ດຳລັດ ວ່າດ້ວຍຄັງເງິນແຫ່ງຊາດ ສະເພາະມາດຕາ 15 ຂໍ້4 ເລກທີ 2270/ກງDownload File
 11. ແຈັງການກອງປະຊຸມວິຊາການຄັງເງິນແຫ່ງຊາດ ເລກທີ 1924/ກງ.ຫກ 05 ສິງຫາ 2016 ແລະ ວາລະກອງປະຊຸມ ວັນທີ 17-19 ສິງຫາ 2016 ປະຈຳສົກ 2015-2016 Download File
 12. ບົດເນາະນຳການປິດບັນຊິງົບປະມານ, ປິດບັນຊີຄັງເງິນ, ປິດສະຫຼຼຸບຂາດຕົວງົບປະມານແຫ່ງລັດ ແລະ ກະກຽມບົກຍອດບັນຊີຄັງເງິນ ເລກທີ2579/10.8.2016Download File
 13. ແຈ້ງການຂອງ ຫົວໜ້າຄັງເງິນແຫ່ງຊາດ ສະບັບ ເລກທີ 3005/ກງ,ຄງຊ ລົງວັນທີິ 29 ມີຖຸນາ 2017 ກ່ຽວກັບການນຳສົ່ງ ຄຳແນະນຳຂອງທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນ ສະບັບເລກທີ 1969/ກງ ລົງວັນທີ 12 ມີຖຸນາ 2017 Download File
 14. ຄຳແນະນຳຂອງທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນ ສະບັບເລກທີ 1969/ກງ ລົງວັນທີ 12 ມີຖຸນາ 2017 Download File
 15. ບົດແນະນຳຂອງຫົວໜ້າຄັງເງິນແຫ່ງຊາດ ກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງລາຍຮັບ-ລາຍຈ່າຍຄ່າບໍລິການ ວິຊາການ ແລະ ກອງທຶນຂອງລັດ ສະບັບ ເລກທີ 0910 ລົງວັນທີ 17 ທັນວາ 2013 Download File
 16. ດຳລັດ ວ່າດ້ວຍ ຕຳແໜ່ງບໍລິຫານຂອງພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ເລກທີ 203/ລບ ລົງວັນທີ 04 ກໍລະກົດ 2017 Download File
 17. ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍ ການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງຄັງເງິນແຫ່ງຊາດ ເລກທີ 2833/ກງ ລົງວັນທີ 22 ສິງຫາ 2017  2833-Treasury
 18. ຄຳສັ່ງແນະນຳ ກ່ຽວກັບການມອບລາຍຮັບງົບປະມານແຫ່ງລັດ ເຂົ້າບັນຊີເງິນຝາກ ຂອງລັດຖະບານ ຜ່ານລະບົບທະນາຄານ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ເລກທີ 3102 ລົງວັນທີ 13 ກັນຍາ 2017 3102
 19. ດຳລັດວ່າດ້ວຍການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ພັດທະນາ ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ເລກທີ 294/ລບ ລົງວັນທີ 04 ກັນຍາ 2017  294 Download
 20. ດຳລັດວ່າດ້ວຍການປະເມີນຜົນປະຕິບັດວຽກງານ ຂອງພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ເລກທີ 300/ລບ ລົງວັນທີ 13 ກັນຍາ 2017 300 Download
 21. ຄຳແນະນຳ ວ່າດ້ວຍ ການປິດສະຫຼຸບ ງົບປະມານ-ບັນຊີ ແລະ ສະຫຼຸບຂາດຕົວງົບປະມານ ສະບັບເລກທີ 4168/ກງ ລົງວັນທີ 28 ພະຈິກ 2017 4168 Download
 22. ບົດແນະນຳ ກ່ຽວກັບ ການປິດສະຫຼຸບ ງົບປະມານ-ບັນຊີ, ການສະຫຼຸບຂາດຕົວງົບປະມານ ແລະ ການຍົກຍອດເຫຼືອບັນຊີ ປີ 2017 7266 Download
 23. ມະຕິ ວ່າດ້ວຍມາດຕະຖານຂອງພະນັກງານນຳພາ-ຄຸ້ມຄອງ ສະບັບເລກທີ 030/ກມສພ ລົງວັນທີ 03 ມັງກອນ 2018 030 Download
 24. ແຈ້ງການ ເລື່ອງ: ກະກຽມເຮັດວຽກຮ່ວມກັບ ຄະນະວິຊາການຂອງຄັງເງິນແຫ່ງຊາດທີ່ຈະລົງຊຸກຍູ້ແຜນການເຄື່ອນໄຫວຮອບດ້ານລວມທັງວຽກງານວິຊາສະເພາະ ຢູ່ຄັງເງິນແຫ່ງຊາດ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ປະຈຳປີ 2018 ສະບັບເລກທີ 1816/ຄງຊ ລົງວັນທີ 26 ເມສາ 2018 ແຈ້ງການ 1816
 25. ຮ່າງບົດ​ບັນທຶກ ຄະນະນໍາລົງຊຸກຍູ້
 26. ຄຳແນະນຳ ກ່ຽວກັບ ການປະກອບເອກະສານ ແລະ ການກວດກາ ເອກະສານລາຍຈ່າຍງົບປະມານແຫ່ງລັດ ແລະ ທຶນຊ່ວຍເຫຼືອທາງການ ເພື່ອການພັດທະນາ ຢູ່ຄັງເງິນແຫ່ງຊາດ ສະບັບເລກທີ 0866/ກງ, ລົງວັນທີ 22 ມີນາ 2019 Download File
 27. ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍກຳນົດໝາຍການໃຊ້ຈ່າຍງົບປະມານບໍລິຫານຂອງລັດ ຂອງຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນ ສະບັບເລກທີ 4000/ກງ, ລົງວັນທີ 12 ທັນວາ 2018 Download File
 28. ຂໍ້ຕົກລົງຮອງຮັບປື້ມຄູ່ມືການບັນຊີຂອງຄັງເງິນແຫ່ງຊາດປະຈຳແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ແລະ ເມືອງ, ສະບັບເລກທີ 1054/ກງ.ຄງຊ, ລົງວັນທີ 15 ມີນາ. Download File
 29. ປື້ມຄູ່ມືການບັນຊີຂອງຄັງເງິນແຫ່ງຊາດປະຈໍາແຂວງ, ນະຄອນຫລວງ ແລະ ເມືອງ. Download File
 30. ຄູ່ມືການນຳໃຊ້ລະບົບຂໍ້ມູນຂ່າວສານການເງິນພາກລັດ (GFIS). Download File
 31. ຄໍາແນະນໍາ ກ່ຽວກັບການບໍລິຫານແຫຼ່ງເງິນ 3159/ກງ, ລົງວັນທີ 29 ກໍລະກົດ 2019. Download File 
 32. ແບບຟອມຂໍລະຫັດ ນຳໃຊ້ລະບົບລາຍງານ ແລະ ຄຸ້ມຄອງລາຍຮັບງົບປະມານ (RTIS). Download File 
 33. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມ ສະບັບປັບປຸງ 2018 Download File 
 34. ກົດໝານວ່າດ້ວຍອາກອນຊົມໃຊ້ Download File 
 35. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍອາກອນລາຍໄດ້ Download File 
 36. ຄູ່ມືການນຳໃຊ້ລະບົບ RTIS Download File 

Copyright © National Treasury. 2015 - 2016 by Lao IT Development Co., Ltd