BREAKING NEWS
GMT+2 04:08

ດາວໂຫລດ

 1. ດຳລັດ ວ່າດ້ວຍຄັງເງິນແຫ່ງຊາດ – ເລກທີ 259/ນຍ Download File
 2. ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງຄັງເງິນປຫ່ງຊາດ – ເລກທີ 2500/ກງ Download File
 3. ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການກຳນົດເງິນສົດແຮຄັງ ຂອງຫົວໜ່ວຍງົບປະມານ – ເລກທີ 4147/ກງ Download File
 4. ບົດແນະນຳ ກ່ຽວກັບການປະກອບເອກະສານ – ເລກທີ 19/ກງ Download File
 5. ຂໍ້ຕົກລົງຂອງລັດຖະຕີ ວ່າດ້ວຍ ກໍານົດໝາຍການໃຊ້ຈ່າຍງົບປະມານບໍລິຫານຂອງລັດ – ເລກທີ 2066/ກງ Download File
 6. ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ເຄື່ອນໄຫວ ຂອງຄັງເງິນແຫ່ງຊາດ ເລກທີ 515/ກງDownload File
 7. ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍທີ່ຕັ້ງ ແລະ ພາລະບົດບາດ, ໜ້າທີ່, ຂອບເຂດ ແລະ ແບບແຜນວີທີການເຮັດວຽກຂອງຄັງເງິນແຫ່ງຊາດປະຈຳແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ແລະ ຄັງເງິນແຫ່ງຊາດປະຈຳເມືອງ ເລກທີ 1638/ກງ.ຄງຊ Download File
 8. ຄຳແນະນຳກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງ ແລະນຳໃຊ້ ລະບົບຊຳລະອາກອນແບບທັນສະໄໜ (Easy Tax)  – ເລກທີ 618/ກງ Download File
 9. ບົດເເນະນຳກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງລາຍຈ່າຍງົບປະມານແຫ່ງລັດ ໃນລະບົບຄັງເງິນແຫ່ງຊາດຜ່ານລະບົບທະນາຄານດ້ວຍການນຳໃຊ້ລະບົບເອເລັກໂຕຣນິກ – ເລກທີ 312/ກງDownload File
 10. ບົດເເນະນຳກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ດຳລັດ ວ່າດ້ວຍຄັງເງິນແຫ່ງຊາດ ສະເພາະມາດຕາ 15 ຂໍ້4 ເລກທີ 2270/ກງDownload File
 11. ແຈັງການກອງປະຊຸມວິຊາການຄັງເງິນແຫ່ງຊາດ ເລກທີ 1924/ກງ.ຫກ 05 ສິງຫາ 2016 ແລະ ວາລະກອງປະຊຸມ ວັນທີ 17-19 ສິງຫາ 2016 ປະຈຳສົກ 2015-2016 Download File
 12. ບົດເນາະນຳການປິດບັນຊິງົບປະມານ, ປິດບັນຊີຄັງເງິນ, ປິດສະຫຼຼຸບຂາດຕົວງົບປະມານແຫ່ງລັດ ແລະ ກະກຽມບົກຍອດບັນຊີຄັງເງິນ ເລກທີ2579/10.8.2016Download File
 13. ແຈ້ງການຂອງ ຫົວໜ້າຄັງເງິນແຫ່ງຊາດ ສະບັບ ເລກທີ 3005/ກງ,ຄງຊ ລົງວັນທີິ 29 ມີຖຸນາ 2017 ກ່ຽວກັບການນຳສົ່ງ ຄຳແນະນຳຂອງທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນ ສະບັບເລກທີ 1969/ກງ ລົງວັນທີ 12 ມີຖຸນາ 2017 Download File
 14. ຄຳແນະນຳຂອງທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນ ສະບັບເລກທີ 1969/ກງ ລົງວັນທີ 12 ມີຖຸນາ 2017 Download File
 15. ບົດແນະນຳຂອງຫົວໜ້າຄັງເງິນແຫ່ງຊາດ ກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງລາຍຮັບ-ລາຍຈ່າຍຄ່າບໍລິການ ວິຊາການ ແລະ ກອງທຶນຂອງລັດ ສະບັບ ເລກທີ 0910 ລົງວັນທີ 17 ທັນວາ 2013 Download File
 16. ດຳລັດ ວ່າດ້ວຍ ຕຳແໜ່ງບໍລິຫານຂອງພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ເລກທີ 203/ລບ ລົງວັນທີ 04 ກໍລະກົດ 2017 Download File
 17. ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍ ການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງຄັງເງິນແຫ່ງຊາດ ເລກທີ 2833/ກງ ລົງວັນທີ 22 ສິງຫາ 2017  2833-Treasury
 18. ຄຳສັ່ງແນະນຳ ກ່ຽວກັບການມອບລາຍຮັບງົບປະມານແຫ່ງລັດ ເຂົ້າບັນຊີເງິນຝາກ ຂອງລັດຖະບານ ຜ່ານລະບົບທະນາຄານ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ເລກທີ 3102 ລົງວັນທີ 13 ກັນຍາ 2017 3102
 19. ດຳລັດວ່າດ້ວຍການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ພັດທະນາ ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ເລກທີ 294/ລບ ລົງວັນທີ 04 ກັນຍາ 2017  294 Download
 20. ດຳລັດວ່າດ້ວຍການປະເມີນຜົນປະຕິບັດວຽກງານ ຂອງພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ເລກທີ 300/ລບ ລົງວັນທີ 13 ກັນຍາ 2017 300 Download
 21. ຄຳແນະນຳ ວ່າດ້ວຍ ການປິດສະຫຼຸບ ງົບປະມານ-ບັນຊີ ແລະ ສະຫຼຸບຂາດຕົວງົບປະມານ ສະບັບເລກທີ 4168/ກງ ລົງວັນທີ 28 ພະຈິກ 2017 4168 Download
 22. ບົດແນະນຳ ກ່ຽວກັບ ການປິດສະຫຼຸບ ງົບປະມານ-ບັນຊີ, ການສະຫຼຸບຂາດຕົວງົບປະມານ ແລະ ການຍົກຍອດເຫຼືອບັນຊີ ປີ 2017 7266 Download
 23. ມະຕິ ວ່າດ້ວຍມາດຕະຖານຂອງພະນັກງານນຳພາ-ຄຸ້ມຄອງ ສະບັບເລກທີ 030/ກມສພ ລົງວັນທີ 03 ມັງກອນ 2018 030 Download
 24. ແຈ້ງການ ເລື່ອງ: ກະກຽມເຮັດວຽກຮ່ວມກັບ ຄະນະວິຊາການຂອງຄັງເງິນແຫ່ງຊາດທີ່ຈະລົງຊຸກຍູ້ແຜນການເຄື່ອນໄຫວຮອບດ້ານລວມທັງວຽກງານວິຊາສະເພາະ ຢູ່ຄັງເງິນແຫ່ງຊາດ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ປະຈຳປີ 2018 ສະບັບເລກທີ 1816/ຄງຊ ລົງວັນທີ 26 ເມສາ 2018 ແຈ້ງການ 1816
 25. ຮ່າງບົດ​ບັນທຶກ ຄະນະນໍາລົງຊຸກຍູ້
 26. ຄຳແນະນຳ ກ່ຽວກັບ ການປະກອບເອກະສານ ແລະ ການກວດກາ ເອກະສານລາຍຈ່າຍງົບປະມານແຫ່ງລັດ ແລະ ທຶນຊ່ວຍເຫຼືອທາງການ ເພື່ອການພັດທະນາ ຢູ່ຄັງເງິນແຫ່ງຊາດ ສະບັບເລກທີ 0866/ກງ, ລົງວັນທີ 22 ມີນາ 2019 Download File
 27. ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍກຳນົດໝາຍການໃຊ້ຈ່າຍງົບປະມານບໍລິຫານຂອງລັດ ຂອງຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນ ສະບັບເລກທີ 4000/ກງ, ລົງວັນທີ 12 ທັນວາ 2018 Download File
 28. ຂໍ້ຕົກລົງຮອງຮັບປື້ມຄູ່ມືການບັນຊີຂອງຄັງເງິນແຫ່ງຊາດປະຈຳແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ແລະ ເມືອງ, ສະບັບເລກທີ 1054/ກງ.ຄງຊ, ລົງວັນທີ 15 ມີນາ. Download File
 29. ປື້ມຄູ່ມືການບັນຊີຂອງຄັງເງິນແຫ່ງຊາດປະຈໍາແຂວງ, ນະຄອນຫລວງ ແລະ ເມືອງ. Download File
 30. ຄູ່ມືການນຳໃຊ້ລະບົບຂໍ້ມູນຂ່າວສານການເງິນພາກລັດ (GFIS). Download File
 31. ຄໍາແນະນໍາ ກ່ຽວກັບການບໍລິຫານແຫຼ່ງເງິນ 3159/ກງ, ລົງວັນທີ 29 ກໍລະກົດ 2019. Download File 
 32. ແບບຟອມຂໍລະຫັດ ນຳໃຊ້ລະບົບລາຍງານ ແລະ ຄຸ້ມຄອງລາຍຮັບງົບປະມານ (RTIS). Download File 
 33. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມ ສະບັບປັບປຸງ 2018 Download File 
 34. ກົດໝານວ່າດ້ວຍອາກອນຊົມໃຊ້ Download File 
 35. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍອາກອນລາຍໄດ້ Download File 

Copyright © National Treasury. 2015 - 2016 by Lao IT Development Co., Ltd