BREAKING NEWS
GMT+2 03:14

ແຜນຍຸດທະສາດ

ແຜ່ນຍຸດທະສາດ ແຕ່ປີ 2016-2020

 • ວຽກງານປັບປຸງກົງຈັກ ແລະ ການພັດທະນາບຸກຄະລາກອນ
 • ປັບປຸງຄືນ ພາລະບົດບາດ, ຂອບເຂດສິດ, ໜ້າທີ່ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບ ຂອງຄັງເງິນແຫ່ງຊາດ ປະຈໍາແຂວງ/ນະຄອນຫຼວງ ແລະ ເມືອງ
 • ສ້າງສູນຝຶກອົບຮົມວຽກງານຄັງເງິນແລະສ້າງໜ່ວຍງານແກ້ໄຂວຽກສຸກເສີນ
 • ການຝຶກອົບຮົມ, ບຳລຸງ ແລະ ຍົກລະດັບ ໄລຍະສັນ,ໄລຍະກາງ ແລະ ໄລຍະຍາວ
 • ຫັນຄັງເງິນແຫ່ງຊາດປະຈໍາແຂວງໄຊສົມບູນ ແລະ 4 ເມືອງໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແລະ ເມືອງເທດສະບານຂອງແຕ່ລະແຂວງ ເປັນສາຍຕັ້ງ
 • ສ້າງ, ຊັບຊ້ອນ ແລະ ພັດທະນາບຸກຄະລາກອນ ຄັງເງິນເມືອງ ໃຫ້ເຂັ້ມແຂງ
 • ການປັບປຸງກົນໄກ ການຄຸ້ມຄອງລາຍຮັບລາຍຈ່າຍງົບປະມານຜ່ານລະບົບບັນຊີຄັງ ເງິນແຫ່ງຊາດ ໂດຍນໍາໃຊ້ ເຄື່ອງມືທັນສະໄໝເຂົ້າຊ່ວຍໃນການຄຸ້ມຄອງ
 • ສ້າງແລະປັບປຸງ ບັນດານິຕິກຳ ທີ່ຕ່ຳກວ່າດຳລັດວ່າດ້ວຍຄັງເງິນແຫ່ງຊາດເປັນພື້ນຖານ ໃຫ້ສາມາດ ສ້າງເງື່ອນໄຂ ຍົກລະດັບ ໃຫ້ກາຍເປັນ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຄັງເງິນແຫ່ງຊາດ
 • ສ້າງປຶ້ມຄູ່ມື ແລະ ຕຳລາຮຽນ ວິຊາຄັງເງິນ
 • ໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ ແລະ ກວດກາຄືນບັນດານິຕິກຳທີ່ປະກາດໃຊ້
 • ການຄຸ້ມຄອງ ບັນຊີລວມສູນຄັງເງິນແຫ່ງຊາດ
 • ການຄຸ້ມຄອງວຽກງານວິຊາສະເພາະ ຕາມລະບົບສາຍຕັ້ງ, ສ້າງກົນໄກການປະສານງານ ກັບຫົົວໜ່ວຍ ງົບປະມານ, ຂະແໜງລາຍຮັບ, ທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນ
 • ການຍົກສູງຄຸນນະພາບ ປະຕິບັດວຽກງານບັນຊີ ຢູ່ຄັງເງິນແຫ່ງຊາດ
 • ການນຳໃຊ້ເຄື່ອງມື ແລະ ການດຳເນີນການສະສາງບັນຊີ ດ້ວຍລະບົບທັນສະໄໝ
 • ການກວດກາບັນຊີ, ການສະຫຼຸບ ແລະ ການລາຍງານ ຖານະການເງິນຂອງລັດຖະບານ
 • ການປະສານສົມທົບ ກັບທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນ
 • ການຮ່ວມມື ກັບ ຄັງເງິນແຫ່ງລັດ ສສ ຫວຽດນາມ
 • ການຮ່ວມມື ກັບ ທະນາຄານໂລກ
 • ການຮ່ວມມື ກັບ ບັນດາຜູ້ໃຫ້ທືນຫຼາຍຝ່າຍ
 • ສ້າງກົນໄກການປະສານສົມທົບ ບັນດາພາກສ່ວນອື່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ກັບຄັງເງິນແຫ່ງຊາດ
 • ການຈັດສັນ ແລະ ເກັບກູ້ຄືນໜີ້ຄ້ອງຮັບຕາມລະບົບບັນຊີຄັງເງິນ, ການບປຸງລະບົບບັນຊີ ໃຫ້ສາມາດສັງລວມ ໃບດຸ່ນດ່ຽງໃນລະບົບທົ່ວປະເທດ
 • ວຽກງານປັບປຸງບັນຊີ
 • ເກັບກູ້ໜີ້ສິນ ແລະ ການທົດແທນຄັງເງິນ
 • ປັບປຸງເອກະສານລາຍງານການເງິນ ຂອງຄັງເງິນແຫ່ງຊາດ

Copyright © National Treasury. 2015 - 2016 by Lao IT Development Co., Ltd